T? Ngày 16/03/2020, CSGT Ra Quan T?ng Ki?m Tra T?p Trung X? Ly Vi Ph?m.

Ti?p t?c th?c hi?n nghiêm túc, có hi?u qu? Ngh? ??nh s? 100/2019/N?-CP ngày 30/12/2019 c?a Chính ph? Quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c giao thông ???ng b? và ???ng s?t; góp ph?n nâng cao ý th?c t? giác ch?p hành pháp lu?t giao thông, ki?m ch? gi?m tai n?n giao thông, ùn t?c giao thông; b?o ??m TTATGT, TTXH ph?c v? H?i ngh? c?p cao ASEAN. B?t ??u t? ngày 16-3 ??n h?t ngày 15-4, l?c l??ng CSGT trên toàn qu?c s? ra quân, t?ng c??ng tu?n tra, ki?m soát và x? lý theo chuyên ?? vi ph?m quy ??nh v? n?ng ?? c?n, ma túy và xe mô tô.

?nh: TTO

L?c t??ng CSGT trên toàn qu?c s? x? lý các hành vi vi ph?m quy ??nh giao thông nh?: n?ng ?? c?n; ma túy; t?c ??; ph?n ???ng, làn ???ng; d?ng, ??; tránh, v??t; ?i vào ???ng cao t?c không ?úng quy ??nh; vi ph?m quy ??nh v? ??i m? b?o hi?m; vi ph?m quy ??nh v? ?i?u ki?n c?a ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n và ph??ng ti?n, ho?t ??ng v?n t?i ???ng b?: gi?y phép lái xe, ??ng ký xe, gi?y ch?ng nh?n ho?c tem ki?m ??nh an toàn k? thu?t và b?o v? môi tr??ng; gi?y ch?ng nh?n b?o hi?m trách nhi?m dân s?; xe quá niên h?n s? d?ng, không ??m b?o an toàn k? thu?t và b?o v? môi tr??ng; ch? hàng quá kh?, quá t?i; quá s? ng??i quy ??nh; ?ón, tr? khách.

Ngoài ra, còn x? lý các hành vi vi ph?m pháp lu?t khác ???c phát hi?n trong quá trình ki?m soát, x? lý vi ph?m. Trong k? ho?ch, C?c CSGT c?ng nh?n m?nh l?c l??ng CSGT khi ti?n hành ki?m soát, x? lý vi ph?m n?ng ?? c?n, ph?i th?c hi?n nghiêm túc ch? ??o c?a lãnh ??o B? Công an, khuy?n cáo c?a B? Y t? và trong vi?c phòng, ch?ng d?ch Covid -19.

Ngu?n:

 

 

Vi?t bình lu?n