Chào m?ng ??n v?i ASL

???c thành l?p t? tháng 01/2005, C?ng Ty C? Ph?n Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL Corp) là m?t trong nh?ng nhà cung c?p d?ch v? v?n t?i qu?c t?, d?ch v? giao nh?n, khai thuê h?i quan và v?n chuy?n n?i ??a hàng ??u t?i Vi?t Nam.

Xem thêm

D?ch v?

V?i 14 n?m ho?t ??ng & kinh doanh t?i l?nh v?c Logistics, ASL Corp t? hào mang ??n cho khách hàng 13 nhóm d?ch v? chính c?a doanh nghi?p v?i tiêu chí
"Hi?u qu? cao - Chi phí th?p - Nhanh chóng - Uy tín"

D?CH V? TH??NG M?I ?I?N T?

T? hào là ??i tác E-Commerce B2B c?a Alibaba.com t?i Vi?t Nam...

D?CH V? TH??NG M?I ?I?N T?
V?n chuy?n hàng không

V?n chuy?n hàng không

Xổ số An Giang hôm nayT? san bay Tan S?n Nh?t, ?à N?ng, N?i Bài ??n t?t c? san bay trên th? gi?i...

V?n chuy?n hàng l?

Xổ số An Giang hôm nayLu?n t? hào là nhà tiên phong trong vi?c gom hàng l? tr?c ti?p ?i M?...

V?n chuy?n hàng l?
Khai thuê H?i quan

Khai thuê H?i quan

??i ng? nhan viên kinh nghi?m lau n?m, chuyên nghi?p và linh ho?t...

V?n t?i n?i ??a

Xổ số An Giang hôm nayM?t trong nh?ng nhà cung c?p d?ch v? v?n t?i hàng ??u t?i Vi?t Nam...

V?n t?i n?i ??a
D?ch v? Giao nh?n Tích h?p 3PL

D?ch v? Giao nh?n Tích h?p 3PL

Giúp doanh nghi?p ki?m soát t?t chu?i cung ?ng, ngu?n ch?y nguyên ph? li?u...

V?n chuy?n d? án công trình

Kh?ng ??nh ?a d?ng d?ch v? b?ng vi?c th?c hi?n v?n chuy?n hàng c?ng trình...

V?n chuy?n d? án công trình
V?n chuy?n ?a ph??ng th?c

V?n chuy?n ?a ph??ng th?c

Xổ số An Giang hôm nayK?t h?p linh ho?t gi?a các ph??ng th?c v?n chuy?n nh?m t?i ?u hóa...

D?ch v? Kho Bãi

H?n 5.000m2 t?i các khu c?ng nghi?p Bình D??ng và các c?ng bi?n...

D?ch v? Kho Bãi
D?ch v? v?n chuy?n hàng ?i M?

D?ch v? v?n chuy?n hàng ?i M?

ASL Corp lu?n b?o ??m cung c?p cho khách hàng giá c? c?nh tranh nh?t...

Chu?i d?ch v? cung ?ng l?nh

ASL Corp han h?nh ???c ??i di?n cho các ??i tác Singapore t?i VN...

Chu?i d?ch v? cung ?ng l?nh
V?n chuy?n ???ng bi?n

V?n chuy?n ???ng bi?n

Xổ số An Giang hôm nayKy k?t v?i các h?ng tàu uy tín nh?: NYK, Kline, Evergreen, APL, MSC...

C?n v?n chuy?n trên toàn th? gi?i ?

T? V?N MI?N PHÍ

Chi nhánh chính

Sau 14 n?m ho?t ??ng, ASL Corp ?ã không ng?ng m? r?ng kinh doanh, ?a d?ng hóa các d?ch v? theo tiêu chu?n ch?t l??ng cao, ??t ???c nhi?u thành t?u và ???c c?p ch?ng nh?n b?i các nhà phát hành trong và ngoài n??c.

ASL Ho Chi Minh

Head Office

ASL Ho Chi Minh

Xổ số An Giang hôm nayS? 31/34A Ung V?n Khiêm, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TP H? Chí Minh, Vi?t Nam.

ASL Bình D??ng

Office

ASL Bình D??ng

S? 139/10 Khu ph? ?ông Nhì. Ph??ng Lái Thiêu, Th? xã Thu?n An, T?nh Bình D??ng.

ASL ??ng Nai

Office

ASL ??ng Nai

Xổ số An Giang hôm nayT?ng 10, Tòa nhà Sonadezi, S? 1 ???ng 1, Khu công nghi?p Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, t?nh ??ng Nai.

ASL ?à N?ng

Office

ASL ?à N?ng

S? 421, Tr?n H?ng ??o, P. An H?i Tây, Q. S?n Trà, Tp. ?à N?ng, Vi?t Nam.

ASL H?i Phòng

Office

ASL H?i Phòng

Phòng 220, Tòa nhà Thành ??t 1, s? 3 Lê Thánh Tông, ph??ng Máy T?, qu?n Ngô Quy?n, TP H?i Phòng, Vi?t Nam.

ASL Hà N?i

Office

ASL Hà N?i

S? 1 Ngách 49 Ngõ Th?nh Hào 1, ???ng Tôn ??c Th?ng, Ph??ng Hàng B?t, Q. ??ng ?a, TP Hà N?i, Vi?t Nam.

ASL US

Office

ASL US

Xổ số An Giang hôm nay2750 Oregon Ct., Unit M5 & M6., Torrance, CA 90503 USA

H?I TH?O: XU?T KH?U HÀNG HÓA TOÀN C?U THÔNG QUA TH??NG M?I ?I?N T? B2B - ALIBABA.COM

Mar 23, 2019

Sáng ngày 22/03/2019, t?i Trung tam h?i ngh? Eros Place Luxury ?? di?n ra bu?i h?i th?o “Xu?t kh?u hàng hóa th?ng qua th??ng m?i ?i?n t? toàn c?u - Alibaba” v?i s? hi?n di?n g?n 150 các khách hàng ??n t? các l?nh v?c kinh doanh khác nhau.

H?I TH?O: CHIA S? KINH NGHI?M V? KINH DOANH TH??NG M?I ?I?N T? C?A T?P ?OÀN ALIBABA VI?T NAM

Aug 16, 2019

?? mang l?i ki?n th?c v? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t? ??n v?i các doanh nghi?p v?a và nh? t?i Vi?t Nam, C?ng ty C? Ph?n Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL CORP.) ph?i h?p cùng H?i Doanh Nhan tr? Thành ph? H? Chí Minh (YBA HCM) ?? t? ch?c bu?i chia s? kinh nghi?m cùng các chuyên gia ??n t? T?p ?oàn th??ng m?i ?i?n t? Alibaba.com

CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O GLOBAL GOLD SUPPLIER T?I CÔNG TY ASL CORP.

Aug 19, 2019

Vào chi?u ngày 16/08/2019, ch??ng trình di?n ra v?i các n?i dung chính: h??ng d?n doanh nghi?p xay d?ng h? s? trên sàn TM?T Alibaba; thi?t k? Minisite phiên b?n trên máy tính (PC) và di ??ng (Mobile); cách th?c ??ng t?i th?ng tin s?n ph?m ch?t l??ng cao.

200+

T?ng v?n t?i hàng không (T?n)

5.000+

T?ng v?n t?i Qu?c t? (Container)

13.000+

T?ng v?n t?i N?i ??a (Container)

1999

Xổ số An Giang hôm nayFreights Delivered

H?I TH?O: XU?T KH?U HÀNG HÓA TOÀN C?U THÔNG QUA TH??NG M?I ?I?N T? B2B - ALIBABA.COM

Mar 23, 2019

Xổ số An Giang hôm naySáng ngày 22/03/2019, t?i Trung tam h?i ngh? Eros Place Luxury ?? di?n ra bu?i h?i th?o “Xu?t kh?u hàng hóa th?ng qua th??ng m?i ?i?n t? toàn c?u - Alibaba” v?i s? hi?n di?n g?n 150 các khách hàng ??n t? các l?nh v?c kinh doanh khác nhau.

H?I TH?O: CHIA S? KINH NGHI?M V? KINH DOANH TH??NG M?I ?I?N T? C?A T?P ?OÀN ALIBABA VI?T NAM

Aug 16, 2019

?? mang l?i ki?n th?c v? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t? ??n v?i các doanh nghi?p v?a và nh? t?i Vi?t Nam, C?ng ty C? Ph?n Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL CORP.) ph?i h?p cùng H?i Doanh Nhan tr? Thành ph? H? Chí Minh (YBA HCM) ?? t? ch?c bu?i chia s? kinh nghi?m cùng các chuyên gia ??n t? T?p ?oàn th??ng m?i ?i?n t? Alibaba.com

CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O GLOBAL GOLD SUPPLIER T?I CÔNG TY ASL CORP.

Aug 19, 2019

Vào chi?u ngày 16/08/2019, ch??ng trình di?n ra v?i các n?i dung chính: h??ng d?n doanh nghi?p xay d?ng h? s? trên sàn TM?T Alibaba; thi?t k? Minisite phiên b?n trên máy tính (PC) và di ??ng (Mobile); cách th?c ??ng t?i th?ng tin s?n ph?m ch?t l??ng cao.

200+

T?ng v?n t?i hàng không (T?n)

5.000+

T?ng v?n t?i Qu?c t? (Container)

13.000+

T?ng v?n t?i N?i ??a (Container)

1999

Freights Delivered