V?n chuy?n ???ng bi?n

V?N CHUY?N ???NG BI?N

Xác ??nh ?ay là m?t trong nh?ng d?ch v? t?m c?t l?i và có tính c?nh tranh cao trên th? tr??ng, ASL t?p trung xay d?ng m?ng l??i h? th?ng ??i ly th?ng qua các hi?p h?i giao nh?n qu?c t? nh? WCA, FIATA…v?i m?c tiêu nh?m ?a d?ng hóa th? tr??ng qu?c t? ? t?t c? các khu v?c trên toàn th? gi?i. Ky k?t thành c?ng h?p ??ng v?n chuy?n qu?c t? v?i các h?ng tàu uy tín nh?: One Line, Evergreen, APL, MSC, Yangming, Huyndai.. trong nhi?u n?m là ?òn b?y thúc ??y ASL tr? thành m?t trong nh?ng ??n v? d?ch v? v?n chuy?n hàng container b?ng ???ng bi?n hàng ??u t?i Vi?t nam cho các tuy?n ?i B?c M?, Chau ?u, Chau á…S?n l??ng d?ch v? v?n chuy?n ???ng bi?n hàng n?m ??t 1,800T (Teu) ?i B?c M?, 6,000T ?i Chau á, Chau ?u và các Chau l?c, t?i tr?ng lu?n ???c ?u tiên và ?n ??nh qua các mùa cao ?i?m. S? ?a d?ng d?ch v? này c?a ASL có th? k? ??n:

  • D?ch v? v?n chuy?n container hàng xu?t t? các c?ng H? Chí Minh, H?i Phòng, ?à N?ng, Quy Nh?n ?i t?t c? các c?ng trên th? gi?i v?i giá c? c?nh tranh và l?ch v?n chuy?n phù h?p, ??c bi?t t?i các c?ng chính và các c?ng n?i ??a c?a M? và Canada nh? Los Angeles, Oakland, Chicago, Houston, Dallas, Newyork, Boston, Charleston, Vancouver, Montreal, Toronto…Các lo?i m?t hàng g?m qu?n áo, trang trí n?i th?t, nh?a, móc áo, v?i, th?y h?i s?n ??ng l?nh … và ??c bi?t là hàng nguy hi?m.
  • D?ch v? v?n chuy?n container n?i ??a t? các c?ng H? Chí Minh – H?i Phòng – ?à n?ng – Quy Nh?n v?i chi phí  h?p ly và ?úng th?i gian.
  • D?ch v? v?n chuy?n container hàng nh?p t? các c?ng trên th? gi?i v? H? Chí Minh, H?i Phòng, ?à N?ng, Quy Nh?n theo các ph??ng th?c giao hàng khác nhau nh? nh?n hàng t?i c?ng (CY-CY), nh?n hàng t?i x??ng (DOOR–CY) và giao hàng ??n t?n tay ng??i nh?n (DOOR-DOOR)

H??ng t?i ti?n ích ph?c v? khách hàng, ASL áp d?ng h? th?ng truy xu?t l?ch trình hàng xu?t/nh?p tr?c tuy?n  th?ng qua website: cuztuny.com, t?i ?ay khách hàng ???c c?p m?t kh?u ?? ki?m tra tình hình hàng hóa, ngày ?i, ngày ??n, truy xu?t v?n t?i ??n tr?c ti?p. Bên c?nh ?ó là ti?n ích khi th?c hi?n h? th?ng khai báo h?i quan AMS tr?c ti?p t? Vi?t Nam cho hàng xu?t kh?u ?i Hoa K?, khai báo tr?c ti?p AFR cho hàng xu?t kh?u ?i Nh?t B?n lu?n k?p th?i và chính xác.

?? ???c t? v?n ho?c báo giá v? d?ch v?, vui lòng liên h? v?i chúng t?i:

H? th?ng v?n phòng

?i?n tho?i liên h?

??a ch? email

     ASL H? Chí Minh

     +84-28 3512 9759

     pricing@asl-corp.com

     ASL H?i Phòng

     +84-225 326 0906

     aslhp@asl-corp.com

     ASL ??ng Nai

     +84-251 388 1676

     asldnai@asl-corp.com

     ASL Bình D??ng

Xổ số An Giang hôm nay     +84-274 366 2707

Xổ số An Giang hôm nay     aslbd@asl-corp.com


Các th? t?c, d?ch v? liên quan: , , , , , , , , , , , , .