V?n chuy?n hàng l?

V?N CHUY?N HàNG L?

Xổ số An Giang hôm nayLà m?t trong nh?ng ??n v? tiên phong trong vi?c gom hàng l? tr?c ti?p ?i Hoa K? , d?ch v? này phát tri?n t? nh?ng ngày ??u thành l?p và ho?t ??ng ?n ??nh qua các n?m v?i s?n l??ng trung bình hàng n?m ??t 50T (teu)/n?m, t??ng ???ng 3,500 CBM/n?m. ASL ky k?t h?p ??ng v?i Tan C?ng Cát Lái cung c?p kho thuê và c?ng nhan ?óng hàng vào th? 5 tu?n cho m?i chuy?n tàu ch?y t? c?ng Cát Lái.

?ánh giá l?i th? c?nh tranh c?a d?ch v? hàng l? ? các khía c?nh sau:

  • Chi nhánh ASL U.S ??t t?i Los Angeles thu?c ti?u bang Califonia, g?n các c?ng chính b? tay nên thu?n ti?n cho vi?c rút hàng t?i c?ng Los angeles, CA và trung chuy?n hàng hóa vào trong n?i ??a
  • D?ch v? ?a d?ng v?n chuy?n ??n t?t c? các ti?u bang c?a Hoa K?
  • ??i ng? qu?n ly và nhan viên ng??i Vi?t làm vi?c t?i ASL U.S h? tr? khách hàng v? rào c?n ng?n ng?, t? v?n cho khách hàng v? các quy ??nh c?a h?i quan M? khi xu?t kh?u.
  • S? h?u h? th?ng khai AMS (Automatic Manifest System) khai báo tr?c tuy?n t? Vi?t Nam
  • Bond và gi?y phép FMC cung c?p d?ch v? khai báo ISF cho nhà nh?p kh?u
  • S? h?u kho hàng t?i Hoa K? cung c?p và phan ph?i hàng theo yêu c?u c?a khách hàng
  • S? h?u xe container và xe t?i ?? ph?c v? d?ch v? door to door cho khách hàng.
  • T??ng tác nhanh chóng và gi?i quy?t c?ng vi?c phát sinh k?p th?i dù chênh l?ch múi gi? gi?a Vi?t Nam và Hoa k?.

L?ch tàu ch?y và ?óng hàng

Xổ số An Giang hôm nayTàu kh?i hành/ETD

Xổ số An Giang hôm nayth? 7 hàng tu?n

Xổ số An Giang hôm nayC?ng ??n/c?ng chuy?n t?i (POD)

Los Angeles, Califonia, Hoa K?

Th?i gian v?n chuy?n/Transit time

17 ngày

Xổ số An Giang hôm nayNgày ?óng hàng/stuffing date

th? 5 hàng tu?n

??a ?i?m ?óng hàng/stuffing place

Xổ số An Giang hôm nayKho 5/c?ng Cát Lái

Th?i gian c?t hàng t?i kho/CFS cut off

17 gi? chi?u th? 5 hàng tu?n

Th?i gian c?t ch?ng t?/SI cut off

th? 5 hàng tu?n

Bên c?nh ?ó, ASL ?ang khai thác tuy?n hàng l? ?i t?t c? các c?ng trong khu v?c Chau á nh? Singapore, Shanghai, Hong kong, Bangkok… và m?t s? c?ng Chau ?u. V?i ph??ng cham là “ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y” ASL mang ??n giá tr? ?ích th?c c?a m?t d?ch v? t?t nh?t,  ch?t l??ng nh?t và chi phí h?p ly nh?t.

?? ???c t? v?n ho?c báo giá v? d?ch v?, vui lòng liên h? v?i chúng t?i:

H? th?ng v?n phòng

?i?n tho?i liên h?

??a ch? email

     ASL H? Chí Minh

Xổ số An Giang hôm nay     +84-28 3512 9759

Xổ số An Giang hôm nay     pricing@asl-corp.com

     ASL H?i Phòng

Xổ số An Giang hôm nay     +84-225 326 0906

Xổ số An Giang hôm nay     aslhp@asl-corp.com

     ASL ??ng Nai

     +84-251 388 1676

     asldnai@asl-corp.com

     ASL Bình D??ng

Xổ số An Giang hôm nay     +84-274 366 2707

Xổ số An Giang hôm nay     aslbd@asl-corp.com


Các th? t?c, d?ch v? liên quan:Xổ số An Giang hôm nay , , , , , , , , , , , , .