V?n chuy?n hàng không

V?N CHUY?N HàNG KH?NG


Bên c?nh th? m?nh v? d?ch v? v?n chuy?n ???ng bi?n, ASL khai thác song song d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa b?ng ???ng hàng kh?ng ?i và ??n t? san bay Tan S?n Nh?t (SGN), ?à N?ng (DAD), N?i Bài (HAN) ?i và ??n t?t c? các san bay trên toàn th? gi?i th?ng qua h?p ??ng d?ch v? ?? ky k?t  v?i các h?ng hàng kh?ng nh? Cathay Pacific (CX), China Airline (CI), Korea Airline (KE), China Southern (CZ), Malaysia Airline (MH)…S?n l??ng v?n chuy?n trung bình ??t trên 110 t?n/tháng cho hàng xu?t/nh?p, các tuy?n v?n chuy?n ch? y?n ??n  Los Angeles (LAX), Chicago (ORD), Houston (IAH), Newyork (JFK), Japan ( KIX), Korea ( ICN), Indonesia ( CKG):  

  • D?ch v? bay tr?c ti?p t? Vi?t Nam ?i các c?ng hàng kh?ng trong khu v?c Chau á v?i th?i gian v?n chuy?n trong vòng  24 gi?.
  • D?ch v? bay chuy?n t?i áp d?ng cho các tuy?n xa nh? Chau ?u, Chau M?, Chau Phi…, th?i gian v?n chuy?n t? 3-4 ngày.
  • D?ch v? bay nhanh, b?o ??m hàng hóa v?n chuy?n trong vòng 36 gi? ??i v?i các tuy?n xa nh? Chau ?u, Chau M?, Chau Phi.
  • D?ch v? k?t h?p v?n chuy?n ???ng bi?n và ???ng hàng kh?ng nh?m gi?m chi phí t?i ?a nh?ng v?n ??m b?o hàng hóa ??n ?úng th?i gian yêu c?u.
  • D?ch v? v?n chuy?n hàng nguy hi?m, hàng th?c ph?m t??i s?ng theo quy ??nh c?a hi?p h?i hàng kh?ng qu?c t?.
  • D?ch v? v?n chuy?n hàng  nh?p t? t?t c? các san bay trên th? gi?i v? Vi?t Nam t?i san bay Tan S?n Nh?t và N?i Bài.
  • D?ch v? v?n chuy?n hàng n?i ??a t? các san bay Tan S?n Nh?t (SGN) t?i các san bay ?à N?ng (DAD), N?i Bài (HAN) v?i th?i gian ng?n nh?t.

ASL Corp áp d?ng h? th?ng truy xu?t l?ch trình hàng xu?t/nh?p tr?c tuy?n  th?ng qua website: cuztuny.com, t?i ?ay khách hàng ???c c?p m?t kh?u ?? ki?m tra tình hình hàng hóa, ngày ?i, ngày ??n, truy xu?t v?n t?i ??n tr?c ti?p.

?? ???c t? v?n ho?c báo giá v? d?ch v?, vui lòng liên h? v?i chúng t?i:

H? th?ng v?n phòng

?i?n tho?i liên h?

??a ch? email

     ASL H? Chí Minh

Xổ số An Giang hôm nay     +84-28 3512 9759

Xổ số An Giang hôm nay     pricing@asl-corp.com

     ASL H?i Phòng

Xổ số An Giang hôm nay     +84-225 326 0906

     aslhp@asl-corp.com

     ASL ??ng Nai

     +84-251 388 1676

     asldnai@asl-corp.com

     ASL Bình D??ng

     +84-274 366 2707

Xổ số An Giang hôm nay     aslbd@asl-corp.com


Các th? t?c, d?ch v? liên quan:Xổ số An Giang hôm nay , , , , , , , , , , , , .