V?N PHÒNG TR? S? CHÍNH

(Corporate Affairs Division)

V?n phòng tr? s? chính có các ch?c n?ng sau:

- T? ch?c th?c hi?n các công vi?c th? ký, hành chính.

- T? ch?c th?c hi?n các công vi?c v? qu?n tr?.

 

 

 

Ông Tr?n Ti?n D?ng

Chánh V?n phòng TSC

ttdung3@baominh.com.vn