V?N PHÒNG H?I ??NG QU?N TR?

(BOD Assistant Office) 

V?n phòng H?i ??ng qu?n tr? có các ch?c n?ng sau:

- Th?c hi?n các công vi?c v?n phòng, v?n th?, th? ký thu?c H?QT, BKS; ghi chép biên b?n và l?u tr? các ngh? quy?t, quy?t ??nh, các v?n b?n khác c?a ??i h?i ??ng c? ?ông, H?QT, BKS.

- L?p, qu?n lý s? c? ?ông; th?c hi?n vi?c quan h? c? ?ông; ti?p nh?n và h??ng d?n, gi?i thích cho các c? ?ông nh?ng v?n ?? c? ?ông quan tâm.   .

- L?p báo cáo v? c? ?ông ?? trình ng??i có th?m quy?n ký, g?i các c? quan Nhà n??c theo quy ??nh.

- ??u m?i cung c?p cho các c? ?ông, các nhà ??u t?, các thành viên H?QT, BKS, các b? ph?n qu?n lý c?a B?o Minh và các c? quan Nhà n??c nh?ng thông tin v? tình hình, k?t qu? ho?t ??ng c?a B?o Minh.

- Tham m?u, ?? xu?t v?i H?QT và Ch? t?ch H?QT trong vi?c ??a ra nh?ng ???ng l?i, chính sách, quy?t ??nh c?a H?QT v? nh?ng v?n ?? thu?c nhi?m v? và quy?n h?n c?a H?QT và Ch? t?ch H?QT.

 

Ông Tr?n Ti?n D?ng

Th? ký H?QT

ttdung3@baominh.com.vn