TRUNG TÂM B?I TH??NG XE Ô TÔ TP. HÀ N?I

(Hanoi City Motor Claims Center)

??a ch?: S? 10 Phan Huy Chú, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i

?i?n tho?i: (024) 39334211

Trung tâm b?i th??ng xe ô tô TP. Hà N?i có các ch?c n?ng sau:

- T? ch?c th?c hi?n công tác giám ??nh, b?i th??ng nghi?p v? b?o hi?m xe ô tô ??i v?i các h?p ??ng b?o hi?m do các ??n v? thành viên trên ??a bàn TP. Hà N?i c?p.

- Th?c hi?n ?òi b?i th??ng ng??i th? ba.

- Gi?i quy?t và tham gia gi?i quy?t các v? khi?u n?i, tranh ch?p liên quan ??n công tác b?i th??ng c?a trung tâm.

Xem danh sách h? th?ng garage xe liên k?t v?i B?o Minh

Mi?n B?c: Xem và t?i t?i ?ây

Mi?n Trung: Xem và t?i t?i ?ây

Mi?n Nam: Xem và t?i t?i ?ây

 

Ông Nguy?n Quang H?i

Phó Giám ??c ph? trách

nqhai@baominh.com.vn