TRUNG TÂM B?I TH??NG XE Ô TÔ TP. H? CHÍ MINH

(Hochiminh City Motor Claims Center)

??a ch?: 289 ???ng 3/2, P.10, Q.10. TP. H? Chí Minh

?i?n tho?i: (028).3.834.7018

Trung tâm B?i th??ng xe ô tô TP. H? Chí Minh có các ch?c n?ng sau:

- T? ch?c th?c hi?n công tác giám ??nh, b?i th??ng nghi?p v? b?o hi?m xe ô tô ??i v?i các h?p ??ng b?o hi?m do các ??n v? thành viên trên ??a bàn TP. H? Chí Minh c?p.

- Th?c hi?n ?òi b?i th??ng bên th? ba.

- Gi?i quy?t và tham gia gi?i quy?t các v? khi?u n?i, tranh ch?p liên quan ??n công tác b?i th??ng c?a trung tâm.

Xem danh sách h? th?ng garage xe liên k?t v?i B?o Minh

Mi?n B?c: Xem và t?i t?i ?ây

Mi?n Trung: Xem và t?i t?i ?ây

Mi?n Nam: Xem và t?i t?i ?ây

 

 

Ông Nguy?n V?n Huy

Giám ??c

nvhuy@baominh.com.vn

 

 

Ông V? Ng?c Anh

Phó Giám ??c

vnanh2@baominh.com.vn