TRUNG TÂM ?ÀO T?O B?O MINH

Có ch?c n?ng t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và ?ào t?o, b?i d??ng ki?n th?c v? b?o hi?m và th? tr??ng b?o hi?m

- Tham m?u cho Ban ?i?u Hành trong các ch??ng trình thúc ??y nghiên c?u và ?ào t?o.
- Nâng cao tiêu chu?n chuyên nghi?p trong ?ào t?o b?o hi?m.
- T? ch?c thông tin, tuyên truy?n, ph? c?p ki?n th?c v? b?o hi?m và th? tr??ng b?o hi?m cho các công ty thành viên
- Biên so?n, biên d?ch, xu?t b?n các tài li?u, giáo trình và các ?n ph?m khác ph?c v? vi?c nghiên c?u, h?c t?p, gi?ng d?y v? b?o hi?m và th? tr??ng b?o hi?m.
- H?p tác v?i các c? s? nghiên c?u khoa h?c, ?ào t?o trong và ngoài n??c ph?c v? vi?c nghiên c?u, ?ào t?o và nâng cao trình ?? ki?n th?c v? b?o hi?m và th? tr??ng b?o hi?m.

 

Th.S ?ào Ng?c H??ng

 Giám ??c

dnhuong@baominh.com.vn