Tuy?n d?ng

THÔNG BÁO TUY?N D?NG THÁNG 2 N?M 2020

 

TP.HCM, ngày 11 tháng 02 n?m 2020

TH?NG BáO TUY?N D?NG

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) t? hào là TOP 20 DN Logistics Vi?t Nam, là ??i tác chính th?c c?a T?p ?oàn Alibaba t?i Vi?t Nam t? tháng 10/2018.

D?a trên th? m?nh v? Logistics và ?ng d?ng n?n t?ng c?ng ngh? 4.0 phát tri?n th??ng m?i ?i?n t?, ASL h?p tác cùng Sàn th??ng m?i ?i?n t? hàng ??u th? gi?i Alibaba.com.

Xem thêm

THÔNG BÁO TUY?N D?NG TH??NG XUYÊN

TH?NG BáO TUY?N D?NG TH??NG XUYêN
NH?N VIêN KINH DOANH, NH?N VIêN CSKH, NH?N VIêN CH?NG T?

Xem thêm

THÔNG BÁO TUY?N D?NG

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 n?m 2019

TH?NG BáO TUY?N D?NG

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL)Xổ số An Giang hôm nay t? hào là TOP 20 DN Logistics Vi?t Nam, là ??i tác chính th?c c?a T?p ?oàn Alibaba t?i Vi?t Nam t? tháng 10/2018.

 

Xem thêm

Tuy?n d?ng tháng 05 n?m 2019

Xổ số An Giang hôm nayAmerasian Shipping Logistics Corp (ASL) t? hào là 1 trong TOP 20 DN Logistics Vi?t Nam. D?a trên th? m?nh v? Logistics và ?ng d?ng n?n t?ng c?ng ngh? 4.0 phát tri?n th??ng m?i ?i?n t?,ASL h?p tác cùng sàn th??ng m?i ?i?n t? hàng ??u th? gi?i Alibaba.com h? tr? các doanh nghi?p v?a và nh? c?a Vi?t Nam trong ho?t ??ng xu?t kh?u tr?c tuy?n, ??a hàng hóa Vi?t Nam xu?t kh?u kh?p th? gi?i th?ng qua th??ng m?i ?i?n t? và các gi?i pháp Logistics. ?ang m? r?ng kinh doanh trong th??ng m?i ?i?n t? E-commerce-Logisitcs Chúng t?i ?ang tuy?n d?ng:

 

Xem thêm

Tuy?n d?ng tháng 11 n?m 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) t? hào là 1 trong TOP 20 DN Logistics Vi?t Nam, là ??i tác chính th?c c?a T?p ?oàn Alibaba t?i Vi?t Nam t? tháng 10/2018. D?a trên th? m?nh v? Logistics và ?ng d?ng n?n t?ng c?ng ngh? 4.0 phát tri?n th??ng m?i ?i?n t?, ASL h?p tác cùng Sàn th??ng m?i ?i?n t? hàng ??u th? gi?i Alibaba.com h? tr? các doanh nghi?p v?a và nh? c?a Vi?t Nam trong ho?t ??ng xu?t kh?u tr?c tuy?n, ??a hàng hóa Vi?t Nam xu?t kh?u kh?p th? gi?i th?ng qua th??ng m?i ?i?n t? B2B.

Xem thêm

ASL THÔNG BÁO TUY?N D?NG THÁNG 11/2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) t? hào là 1 trong TOP 20 DN Logistics Vi?t Nam, là ??i tác chính th?c c?a T?p ?oàn Alibaba t?i Vi?t Nam t? tháng 10/2018. D?a trên th? m?nh v? Logistics và ?ng d?ng n?n t?ng c?ng ngh? 4.0 phát tri?n th??ng m?i ?i?n t?, ASL h?p tác cùng Sàn th??ng m?i ?i?n t? hàng ??u th? gi?i Alibaba.com h? tr? các doanh nghi?p v?a và nh? c?a Vi?t Nam trong ho?t ??ng xu?t kh?u tr?c tuy?n, ??a hàng hóa Vi?t Nam xu?t kh?u kh?p th? gi?i th?ng qua th??ng m?i ?i?n t? B2B. ?? m? r?ng kinh doanh trong l?nh v?c th??ng m?i ?i?n t? B2B, Chúng t?i ?ang tuy?n d?ng

Xem thêm

Tuy?n d?ng tháng 10 n?m 2018

TH?NG BáO TUY?N D?NG Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghi?p Logistics hàng ??u Vi?t Nam - do hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) bình ch?n. V?i m?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, n?ng ??ng, lu?n c?i ti?n và ??i m?i ?? nang cao hi?u qu? c?ng vi?c. Do nhu c?u m? r?ng kinh doanh n?m 2018, ASL Corp tran tr?ng th?ng báo tuy?n d?ng nhan s? cho 1 s? v? trí sau ?ay:

Xem thêm

Tuy?n d?ng thang 6 n?m 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghi?p Logistics hàng ??u Vi?t Nam - do hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) bình ch?n. V?i m?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, n?ng ??ng, lu?n c?i ti?n và ??i m?i ?? nang cao hi?u qu? c?ng vi?c. Do nhu c?u m? r?ng kinh doanh n?m 2018, ASL Corp tran tr?ng th?ng báo tuy?n d?ng nhan s? cho 1 s? v? trí sau ?ay:

Xem thêm

THÔNG BÁO TUY?N D?NG 26/05/2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghi?p Logistics hàng ??u Vi?t Nam - do hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) bình ch?n. V?i m?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, n?ng ??ng, lu?n c?i ti?n và ??i m?i ?? nang cao hi?u qu? c?ng vi?c.

Xem thêm

THONG TIN TUYEN DUNG THANG 5 NAM 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghi?p Logistics hàng ??u Vi?t Nam - do hi?p h?i Doanh nghi?p D?ch v? Logistics Vi?t Nam (VLA) bình ch?n. V?i m?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, n?ng ??ng, lu?n c?i ti?n và ??i m?i ?? nang cao hi?u qu? c?ng vi?c.

Xem thêm