Tin bên ngoài

PHÍ C?NG BI?N ? TP.HCM S? ???C THU NH? TH? NÀO?

Trong ?? án trình H?ND TP.HCM v? ph??ng án thu phí c?ng bi?n, S? GTVT ?? ??a ra b?ng thu phí, ??i t??ng thu và th?i gian thu phí. Theo S? GTVT TP.HCM hi?n nay ?? án thu phí c?ng bi?n ?ang ???c s? l?y y ki?n t? các ??n v? có liên quan.

Xem thêm

G? VI?T “TH?NG TI?N” VÀO EU

Chính ph? v?a ban hành ngh? ??nh 102/2020/N?-CP quy ??nh v? h? th?ng ??m b?o g? h?p pháp Vi?t Nam. Cùng v?i vi?c Hi?p ??nh Th??ng m?i t? do Vi?t Nam – EU (EVFTA) có hi?u l?c (t? 1/8/2020), ?ay s? là y?u t? k?t h?p giúp t?ng t?c xu?t kh?u g? vào th? tr??ng EU th?i gian t?i.

Xem thêm

H??NG D?N V? CH?NG T? CH?NG NH?N XU?T X? HÀNG HÓA TRONG HI?P ??NH EVFTA

T?ng c?c H?i quan v?a có C?ng v?n s? 5575/TCHQ-GSQL h??ng d?n c?c h?i quan các t?nh, thành ph? th?c hi?n các n?i dung liên quan ??n n?p ch?ng t? ch?ng nh?n xu?t x? hàng hóa trong Hi?p ??nh EVFTA.

Xem thêm

CÚ HÍCH T? EVFTA SAU 1 THÁNG

Trong tháng 8/2020, ?? c?p trên 7.200 b? gi?y ch?ng nh?n xu?t x? hàng hóa (C/O) m?u EUR.1 v?i kim ng?ch 277 tri?u USD xu?t sang 28 n??c thu?c Liên minh chau ?u.

Xem thêm

XU?T KH?U PH??NG TI?N V?N T?I C?A VI?T NAM SANG NH?T B?N ??NG ??U V? KIM NG?CH

Ph??ng ti?n v?n t?i và ph? tùng c?a Vi?t Nam t?i ???c h?n 30 th? tr??ng n??c ngoài, trong 7 tháng ??u n?m 2020, kim ng?ch xu?t kh?u ??t 4,38 t? USD. Xu?t kh?u ph??ng ti?n v?n t?i và ph? tùng sang Nh?t B?n 7 tháng n?m 2020 kim ng?ch ??t 1,2 t? USD, chi?m 28% t?ng kim ng?ch xu?t kh?u nhóm hàng này c?a c? n??c.

 

Xem thêm

C? H?I TH??NG M?I TR?C TUY?N T?I VI?T NAM SAU COVID-19

Theo nghiên c?u cho th?y, l??ng truy c?p hàng ngày trên sàn th??ng m?i ?i?n t? B2B l?n nh?t th? gi?i - Alibaba.com t?ng m?nh và ?i?u t?o nên c? h?i cho SMES Vi?t Nam là các ngành hàng xu?t kh?u ch? l?c ??u có t?i th? tr??ng Vi?t Nam nh? l?nh v?c F&B, ngành g?, ngành làm ??p và ch?m sóc,….

Xem thêm

?ÒN B?Y CHO CÁC SMES VI?T NAM N?M B?T C? H?I XU?T KH?U TOÀN C?U SAU COVID-19

Alibaba.com là sàn th??ng m?i ?i?n t? e-commerce B2B, v?i m?c ?ích k?t n?i các doanh nghi?p ho?t ??ng th??ng m?i cùng th?a thu?n, giao d?ch và xu?t – nh?p kh?u hàng hóa qu?c t?.

Xem thêm

TÌNH HÌNH XU?T KH?U – NH?P KH?U HÀNG HÓA C?A VI?T NAM THÁNG 6 VÀ 2 QUÝ ??U N?M 2020

Theo s? li?u th?ng kê s? b? c?a T?ng c?c H?i quan, tính ??n h?t quy 2/2020, t?ng kim ng?ch xu?t nh?p kh?u hàng hóa c?a c? n??c ??t 240,11 t? USD, gi?m 1,4% (t??ng ?ng gi?m 3,29 t? USD) so v?i cùng k? n?m tr??c. 

Xem thêm

NHI?U M?T HÀNG CH? L?C C?A VI?T NAM ???C H??NG L?I T? EVFTA

T? ngày 01/08/2020, Hi?p ??nh EVFTA chính th?c có hi?u l?c, theo ?ó, nhi?u m?t hàng ch? l?c c?a Vi?t Nam s? ???c h??ng l?i t? hi?p ??nh này. Có th? nói, ?ay là c? h?i l?n c?a các doanh nghi?p Vi?t trong b?i c?nh ??y khó kh?n do ??i d?ch COVID-19 quay tr? l?i l?n 2 và ?ang di?n bi?n ph?c t?p.

Xem thêm

TRÁI CÂY VI?T NAM R?NG C?A SANG NH?T

S? gián ?o?n chu?i cung ?ng do ??i d?ch Covid-19 khi?n xu?t kh?u trái cay Vi?t Nam ??u n?m 2020 gi?m. Tuy nhiên l?i m? ra nhi?u l?i th? h?n ?? tr? thành nhà xu?t kh?u l?n c?a th? gi?i. V?i vi?c v?i t??i ???c c?p phép vào th? tr??ng Nh?t B?n, cùng thanh long vào th? tr??ng ?n ?? ?ang th?p lên k? v?ng m?i cho l?nh v?c tr?ng tr?t c?a Vi?t Nam.

Xem thêm