S? ki?n và ch??ng trình ?ào t?o

H?I TH?O: XU?T KH?U HàNG HóA TOàN C?U TH?NG QUA TH??NG M?I ?I?N T? B2B - ALIBABA.COM

Ti?p n?i s? thành c?ng c?a chu?i các h?i th?o nh?m b? sung ki?n th?c v? th??ng m?i ?i?n t? E-Commer. Sáng ngày 22/03/2019, t?i Trung tam h?i ngh? Eros Place Luxury - T?nh ??ng Nai ?? di?n ra bu?i h?i th?o “Xu?t kh?u hàng hóa th?ng qua th??ng m?i ?i?n t? toàn c?u – Alibaba.comXổ số An Giang hôm nay” v?i s? hi?n di?n g?n 150 các khách hàng ??n t? các l?nh v?c kinh doanh khác nhau.

Bu?i h?i th?o t? ch?c v?i C?ng ty CP Giao nh?n v?n t?i M? á - ASL Logistics ?? có s? hi?n di?n và chia s? tr?c ti?p c?a các ??i di?n c?p cao ??n t? t?p ?oàn Alibaba.

Bà V? Th? Ph??ng Lan - T?ng giám ??c & CTH?QT ASL Logistics phát bi?u t?i bu?i h?i th?o

?ng ??ng V?n ?i?m - Ch? t?ch h?i Doanh nhan tr? ??ng Nai phát bi?u t?i bu?i h?i th?o.

?ng Joey - Giám ??c qu?c gia Vi?t Nam chia s? t?i bu?i h?i th?o.

Bà Selina - Giám ??c Qu?c gia Vi?t Nam chia s? v? cách th?c thúc ??y kinh doanh.

?ng Steven - Chuyên gia & gi?ng viên toàn c?u Alibaba.com trình bày v? cách th?c m? r?ng kinh doanh toàn c?u.

Nh?m m?c ?ích chia s? các ki?n th?c v? l?nh v?c th??ng m?i ?i?n t? và các th?c ?? thành c?ng h?n trên , các khách hàng ??n v?i ch??ng trình ?? trang b? t?t h?n nh?ng kinh nghi?m v? cách v?n hành trong m?i tr??ng E-Commerce. ??c bi?t h?n khi bu?i h?i th?o ?? có s? góp m?t và chia s? ??n t? các doanh nghi?p ?? và ?ang ho?t ??ng thành c?ng trên n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t? 

Th?ng qua ch??ng trình, c?ng là c? h?i giúp cho các doanh nghi?p có th? gi?i ?áp ???c nh?ng th?c m?c v? gói d?ch v? ???c c?ng cung c?p b?i Alibaba – Global Gold Supplier và các th?c m?c khác liên quan v? ngành ngh? l?nh v?c kinh doanh c?a t?ng doanh nghi?p c?ng ?? ???c chia s?.

M?t s? hình ?nh khác t?i ch??ng trình:

Bài vi?t: Minh Th?y