S? ki?n và ch??ng trình ?ào t?o

H?I TH?O: CHIA S? KINH NGHI?M V? KINH DOANH TH??NG M?I ?I?N T? C?A T?P ?OàN ALIBABA VI?T NAM

?? mang l?i ki?n th?c v? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t? ??n v?i các doanh nghi?p v?a và nh? t?i Vi?t Nam, C?ng ty C? Ph?n Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL CORP.) ph?i h?p cùng H?i Doanh Nhan tr? Thành ph? H? Chí Minh (YBA HCM) ?? t? ch?c bu?i chia s? kinh nghi?m cùng các chuyên gia ??n t? T?p ?oàn th??ng m?i ?i?n t? Alibaba.com v?i ch? ?? “M? r?ng th? tr??ng toàn c?u trong th?i ??i s?” vào sáng ngày 15/8/2019 v?a qua t?i v?n phòng Alibaba Vi?t Nam thu?c tòa nhà SaiGon Center v?i s? tham gia c?a các ??i di?n doanh nghi?p là thành viên thu?c Hi?p h?i (YBA HCM).

?ng Hà Th? Trung – Giám ??c Sales & Marketing c?a ASL Corp.

?ng Hà Th? Trung – Giám ??c Sales & Marketing c?a ASL Corp.

Góp m?t chính trong bu?i h?i th?o có hai ??i di?n c?a T?p ?oàn TM?T Alibaba.com là Bà Selina Xie – Giám ??c Truy?n th?ng qu?c gia Alibaba.com Vi?t Nam và Bà Irene – Giám ??c ?i?u hành Alibaba.com t?i Vi?t Nam. V? phía C?ng ty ASL Corp., ?ng Hà Th? Trung – Giám ??c Kinh doanh & Marketing c?a ASL Corp. c?ng ?? chia s? và gi?i ?áp các th?c m?c liên quan ??n vi?c kinh doanh trên sàn th??ng m?i ?i?n t? toàn c?u Alibaba.com.

Bà Selina Xie – Giám ??c Truy?n th?ng Qu?c gia Vi?t Nam Alibaba.com

Bà Selina Xie – Giám ??c Truy?n th?ng Qu?c gia Vi?t Nam Alibaba.com

Bà Irene Tan  – Giám ??c ?i?u hành Alibaba.com

Bà Irene Tan – Giám ??c ?i?u hành Alibaba.com

M? hình kinh doanh th??ng m?i ?i?n t? trong nh?ng th?p niên g?n ?ay ?? ?em l?i l?i nhu?n r?t l?n cho các doanh nghi?p t?i Vi?t Nam và trên th? gi?i. T?i các n??c chau ?u nh? Hoa K? và Canada, các l?nh v?c ?n u?ng và n?ng nghi?p ?? v? cùng phát tri?n v??t lên trên top các ngành phát tri?n d?a trên n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t? Alibaba.com. ??c bi?t, trong top 10 các n??c là ??i tác th??ng m?i v?i Alibaba.com có s? hi?n di?n c?a 5 n??c chau á có th? tr??ng l?n nh? Trung Qu?c, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, H?ng K?ng, Thái Lan.

 

Vi?t Nam ?ang ngày m?t v??n ra th? gi?i và tr? thành m?t th? tr??ng h?t s?c ti?m n?ng và là ??i tác ?áng tin c?y cho các doanh nghi?p n??c ngoài l?a ch?n giao d?ch. Sau nhi?u n?m h?p tác, Alibaba.com lu?n hi?u và tin t??ng Vi?t Nam s? là n?i giúp phát tri?n th?nh v??ng n?n t?ng th??ng m?i ?i?n t? song song v?i vi?c tìm ki?m l?i nhu?n th?ng qua các c? h?i kinh doanh online m?i.

K?t thúc bu?i h?i th?o, Alibaba.com và ASL CORP. hy v?ng s? ???c ti?p t?c ??ng hành cùng các doanh nghi?p t?i Vi?t Nam th?ng qua nhi?u bu?i ?ào t?o chuyên sau v? ki?n th?c TM?T và logistics trong t??ng lai.

M?t s? hình ?nh khác t?i s? ki?n:

Bài vi?t: M? N?