S? ki?n và ch??ng trình ?ào t?o

C? H?I ??U T? BÁN HÀNG TRÊN SÀN TM?T B2B Alibaba.com

Theo s? li?u c?a B? c?ng th??ng ?? nh?n m?nh, mua s?m tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam t?ng k? l?c kho?ng 44,8 tri?u dan t?ng tham gia mua s?m tr?c tuy?n ít nh?t 1 l?n trong n?m. Th? tr??ng th??ng m?i ?i?n t? bán l? t?ng tr??ng nhanh chóng lên 10,08 t? USD n?m 2020, ?óng góp 4,9% doanh thu bán l? và d?ch v? tiêu dùng c?a c? n??c.

Xem thêm

8 L?I TH? ASL CORP MANG ??N CHO DOANH NGHI?P KHI THAM GIA BÁN HÀNG TRÊN SÀN TM?T B2B ALIBABA.COM

Ngoài cung c?p d?ch v? ngành logistics thì C?ng Ty CP Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL Corp) mong mu?n ??y m?nh m?c tiêu k?t n?i và h? tr? các doanh nghi?p s?n xu?t c?a Vi?t Nam trong ho?t ??ng xu?t kh?u tr?c tuy?n, ??a hàng hóa Vi?t Nam xu?t kh?u kh?p th? gi?i th?ng qua kênh th??ng m?i ?i?n t? E-commerce B2B, m? r?ng th? tr??ng xu?t kh?u nhanh chóng và hi?u qu?.

Xem thêm

H??NG ?I CHO DOANH NGHI?P XU?T KH?U D??I TÁC ??NG C?A COVID-19

N?m 2020 m? ??u v?i ??i d?ch COVID-19 và s? thay ??i thói quen mua s?m c?a ng??i tiêu dùng trên ph?m vi toàn c?u. ?ay c?ng là c? h?i mang l?i cho th??ng m?i ?i?n t? (TM?T) nhi?u tr?i nghi?m b?t ng?. N?m b?t ???c xu h??ng, C?ng ty CP Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL Corp) - ??i ly ?y quy?n chính th?c c?a T?p ?oàn TM?T Alibaba t?i Vi?t Nam ph?i h?p cùng v?i Cau L?c B? Doanh Nhan Sài Gòn t? ch?c bu?i h?i th?o v?i ch? ?? “H??ng ?i cho doanh nghi?p xu?t kh?u d??i tác ??ng c?a Covid-19”

Xem thêm

ASL CORP PH?I H?P V?I CLB DOANH NHÂN SÀI GÒN MANG TM?T B2B ??N G?N DOANH NGHI?P VI?T (PH?N 2)

Ti?p n?i v?i ch? ?? “TìM KI?M & THU HúT ??I TáC TH??NG M?I TI?M N?NG TRêN ALIBABA.COM” v?a di?n ra vào ngày 17/06/2020 do C?ng ty CP Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL Corp) - ??i ly ?y quy?n chính th?c c?a T?p ?oàn TM?T Alibaba t?i Vi?t Nam ph?i h?p cùng v?i Cau L?c B? Doanh Nhan Sài Gòn t? ch?c.

Xem thêm

ASL CORP H?P TÁC V?I CLB DOANH NHÂN SÀI GÒN MANG TH??NG M?I ?I?N T? B2B ??N G?N DOANH NGHI?P VI?T

Vào ngày 11/06/2020 v?a qua, bu?i chia s? tr?c tuy?n ??u tiên ?? di?n ra thành c?ng v?i ch? ?? “TìM KI?M & THU HúT ??I TáC TH??NG M?I TI?M N?NG TRêN ALIBABA.COM”. 

Xem thêm

S? KI?N: NEW AND NOW – 2020 GO EXPORT

Vào ngày 23 tháng 04 n?m 2020 v?a qua, t?p ?oàn Alibaba.com – m?t trong nh?ng t?p ?oàn th??ng m?i ?i?n t? (TM?T) l?n nh?t th? gi?i ?? t? ch?c bu?i h?i ngh? th??ng ??nh ??c bi?t dành cho doanh nghi?p xu?t kh?u Vi?t Nam v?i ch? ?? “New and Now” – 2020 Go Export thu hút h?n 2.800 doanh nghi?p SMEs và ??t 15.000 l??t tham gia h?i ngh?.

Xem thêm

S? KI?N: XU?T KH?U TR?C TUY?N THÔNG QUA TH??NG M?I ?I?N T? B2B

Sau thành c?ng c?a bu?i ?ào t?o ??u tiên v?i ch? ?? “Doanh nghi?p Vi?t nên tham gia vào TM?T”, vào ngày 16/04/2020 v?a qua, ASL CORP và BIFA ti?p t?c t? ch?c bu?i h?i th?o tr?c tuy?n ti?p theo v?i ch? ?? “TìM KI?M ??I TáC TH??NG M?I TI?M N?NG TRêN SàN TM?T ALIBABA.COM”.

Xem thêm

ASL CORP & HI?P H?I CH? BI?N G? T?NH BÌNH D??NG (BIFA) H?P TÁC ?ÀO T?O V? TH??NG M?I ?I?N T?

Vào ngày 01/04/2020 v?a qua, C?ng ty CP Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL Corp)- ??i ly ?y quy?n chính th?c c?a T?p ?oàn TM?T Alibaba.com t?i Vi?t Nam ph?i h?p cùng v?i Hi?p h?i Ch? Bi?n G? T?nh Bình D??ng (BIFA) ??ng t? ch?c h?i th?o tr?c tuy?n v?i ch? ?? “DOANH NGHI?P VI?T NêN ??U T? VàO TH??NG MAI ?I?N T??”. H?i th?o l?n này ???c t? ch?c dành riêng cho các doanh nghi?p ngành g? thu?c t?nh Bình D??ng nói riêng và khu v?c mi?n Nam nói chung, nh?m qu?ng bá th??ng hi?u và s?n ph?m ra th? tr??ng qu?c t?, ??y m?nh xu?t kh?u.

Xem thêm

T?NG K?T S? KI?N ONLINE: DOANH NGHI?P VI?T NÊN ??U T? VÀO TH??NG M?I ?I?N T??

T?i s? ki?n này, di?n gi? ??ng Th? Thuy – Giám ??c C?ng ty TNHH SX TM DV Agenas ?? chia s?: “C?ng ty chúng t?i ?? nh?n ???c nhi?u ??n hàng t? sàn TM?T Alibaba.com trong n?m ??u tiên tr? thành Thành Viên cao c?p - Gold Supplier, h?n 90% l?i nhu?n c?ng ty ??n t? ho?t ??ng xu?t kh?u. ??n nay, s?n ph?m c?a Agenas ?? ???c tiêu th? ? 18 qu?c gia, ?em v? doanh thu h?n 1 Tri?u USD”.

Xem thêm

CHU?I CÁC L?P ?ÀO T?O TR?C TUY?N – MASTER CLASS

Nh?m b?o ??m s?c kh?e trong mùa d?ch COVID-19 và kh?ng làm ?nh h??ng ??n tình hình ho?t ??ng chung c?a gian hàng, ASL CORP xin tran tr?ng kính m?i Quy anh/ch? doanh nghi?p tham gia chu?i các l?p ?ào t?o Tr?c tuy?n Master Class di?n ra t? ngày 18/3 – 21/03.

Xem thêm