N?i b?

V?N CHUY?N ???NG BI?N BAO G?M CÁC LO?I TÀU CHUYÊN CH? HÀNG HÓA NÀO?

V?n chuy?n ???ng bi?n ?ang là hình th?c ???c nhi?u doanh nghi?p trong và ngoài n??c l?a ch?n nhi?u nh?t hi?n nay.......................

Xem thêm

D?CH V? CHO THUÊ KHO L?NH T?I TPHCM

Nhu c?u thuê kho l?nh t?i TPHCM hi?n này ?ang ngày m?t t?ng b?i vì hi?n nay thói quen ?n u?ng c?a ng??i tiêu dùng ?ang thay ??i r? ràng và...

Xem thêm

HÀNH TRÌNH K?T N?I YÊU TH??NG

Sau khi th?m và t?ng quà cho bà con t?i x? Bình Nguyên, Huy?n Bình S?n T?nh Qu?ng Ng?i ngày 12/11/2020. Sáng ngày 13/11/2020, ?oàn ??i di?n ban l?nh ??o ASL Corp ti?p t?c cu?c hành trình k?t n?i yêu th??ng c?a mình ?? ??n th?m h?i và t?ng quà cho gia ?ình m?t s? nhan viên ch?u ?nh h??ng l? l?t t?i t?nh Qu?ng Ng?i và Bình ??nh.

Xem thêm

CÔNG TY C? PH?N GIAO NH?N V?N T?I M? Á KÝ K?T H?P TÁC V?I TR??NG ??I H?C TÔN ??C TH?NG VÀ TR??NG ??I H?C NÔNG LÂM TP.H? CHÍ MINH

Nh?m nang cao ch?t l??ng c?ng tác ph?c v? ho?t ??ng ?ào t?o, t?ng c??ng m?i quan h? h?p tác gi?a C?ng ty C? ph?n giao nh?n v?n t?i M? á (ASL Corp) - là m?t trong nh?ng nhà cung c?p d?ch v? v?n t?i qu?c t? hàng ??u t?i Vi?t Nam, v?i h?n 16 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c v?n t?i giao nh?n qu?c t? cùng v?i m?ng l??i các ??i ly t?i h?n 190 qu?c gia và nhà tr??ng

Xem thêm

TALK SHOW: CÂU CHUY?N DOANH NHÂN THÀNH CÔNG C?A BÀ VÕ TH? PH??NG LAN

Sáng 14/11/2020 v?a qua, H?i ??ng t? v?n và H? tr? kh?i nghi?p Qu?c gia phía Nam (H?TVHTKNQGPN) ph?i h?p v?i ??i h?c M? TP. HCM ?? t? ch?c bu?i talkshow “Cau chuy?n doanh nhan thành c?ng” trong chu?i d? án Sách S?ng Sài Gòn. Bà V? Th? Ph??ng Lan - Ch? tich H?QT & TG? C?ng ty CP Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL Corp); Ch? t?ch H?TVHTKNQGPN vinh d? là ng??i chia s? ??u tiên trong chu?i talkshow thu?c d? án này.

Xem thêm

D?CH V? V?N CHUY?N ???NG BI?N B?NG CONTAINER C?A ASL CORP

C?ng ty CP Giao nh?n V?n T?i M? á (ASL Corp) hi?n nay ???c r?t nhi?u doanh nghi?p l?a ch?n, ??c bi?t là d?ch v? v?n chuy?n ???ng bi?n b?ng container...

Xem thêm

LOGISTICS NG??C LÀ GÌ?

D??i áp l?c c?nh tranh gay g?t và v?n ?? ? nhi?m m?i tr??ng nghiêm tr?ng hi?n nay, logistics ng??c (Reverse Logistics) ???c xem là m?t gi?i pháp quan tr?ng giúp Doanh nghi?p gi?m chi phí, t?ng doanh thu, nang cao trình ?? d?ch v? và gi?m tác ??ng ??n m?i tr??ng; t? ?ó giành l?i th? c?nh tranh và th?c hi?n t?t trách nhi?m x? h?i c?a Doanh nghi?p.

Xem thêm

C? H?I ??U T? BÁN HÀNG TRÊN SÀN TM?T B2B Alibaba.com

Theo s? li?u c?a B? c?ng th??ng ?? nh?n m?nh, mua s?m tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam t?ng k? l?c kho?ng 44,8 tri?u dan t?ng tham gia mua s?m tr?c tuy?n ít nh?t 1 l?n trong n?m. Th? tr??ng th??ng m?i ?i?n t? bán l? t?ng tr??ng nhanh chóng lên 10,08 t? USD n?m 2020, ?óng góp 4,9% doanh thu bán l? và d?ch v? tiêu dùng c?a c? n??c.

Xem thêm

CU?C THI “H?C SINH, SINH VIÊN V?I Ý T??NG KH?I NGHI?P” C?P THÀNH PH? N?M 2020

Tháng 10 n?m 2020 v?a qua, t?i Tr??ng Trung h?c ph? th?ng Chuyên  Lê H?ng Phong ?? di?n ra Vòng Chung k?t Cu?c thi “H?c sinh, sinh viên v?i y t??ng kh?i nghi?p” c?p Thành ph? n?m 2020 theo K? ho?ch s? 3166/KH-GD?T-GDTX ngày 28 tháng 9 n?m 2020 c?a S? Giáo d?c và ?ào t?o Thành ph? H? Chí Minh.

Xem thêm

ASL CORP CHUNG TAY ?NG H? ??NG BÀO B? ?NH H??NG DO THIÊN TAI T?I T?NH QU?NG NGÃI

Sáng ngày 12 tháng 11 n?m 2020, Ban l?nh ??o cùng các CBNV C?ng Ty CP Giao Nh?n V?n T?i M? á (ASL CORP) ?? có chuy?n ?i ?ng h? và h? tr? 130.000.000 vn? cho ??ng bào b? ?nh h??ng b?i các c?n b?o, l? liên t?c v?a qua t?i x? Bình Nguyên, Huy?n Bình S?n, T?nh Qu?ng Ng?i.

Xem thêm