T?ng C??ng ?? Tin C?y Và Tính B?n V?ng C?a Th? Tr??ng B?o Hi?m Phi Nhan Th?

T?ng C??ng ?? Tin C?y Và Tính B?n V?ng C?a Th? Tr??ng B?o Hi?m Phi Nhan Th?

T? ngày 9/11-20/11/2020, th?ng qua ?ng d?ng Webinar, Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam, Hi?p h?i B?o hi?m Phi Nhan th? Nh?t B?n và Vi?n B?o hi?m phi nhan th?...
13-11-2020
08:47
H??ng D?n C? Th? Thanh Toán Chi Phí Xét Nghi?m CoVid 19 Theo Ch? ?? B?o Hi?m Y T?

H??ng D?n C? Th? Thanh Toán Chi Phí Xét Nghi?m CoVid 19 Theo Ch? ?? B?o Hi?m Y T?

BHXH Vi?t Nam v?a có h??ng d?n vi?c thanh toán chi phí xét nghi?m COVID-19 theo ch? ?? BHYT
31-08-2020
10:47
Th? Tr??ng B?o Hi?m Phi Nhan Th? Vi?t Nam Phát Tri?n ? M?c ?n ??nh

Th? Tr??ng B?o Hi?m Phi Nhan Th? Vi?t Nam Phát Tri?n ? M?c ?n ??nh

T? ch?c x?p h?ng tín nhi?m qu?c t? AM Best trong báo cáo v? Tri?n v?ng th? tr??ng b?o hi?m phi nhan th? Vi?t Nam 2020 ?? ??a ra ?ánh...
20-07-2020
09:09
T? Ngày 1/8 Xe Kinh Doanh V?n T?i S? ??i Sang Bi?n Màu Vàng

T? Ngày 1/8 Xe Kinh Doanh V?n T?i S? ??i Sang Bi?n Màu Vàng

Ngh? quy?t 12 c?a Chính ph? v? ??ng kí h? bi?n màu bi?n ?? nang cao qu?n ly.
08-07-2020
10:09
T? 1/7, Lái Xe C?n Chú Y Nh?ng ?i?u Sau ?? Kh?ng B? Ph?t

T? 1/7, Lái Xe C?n Chú Y Nh?ng ?i?u Sau ?? Kh?ng B? Ph?t

Quy chu?n Qu?c gia v? báo hi?u ???ng b? QCVN:41/2019 (Quy chu?n 41/2019) có hi?u l?c thi hành t? ngày h?m nay, 1/7 v?i nhi?u ?i?m m?i mà n?u lái...
01-07-2020
09:20
C?c ??ng Ki?m Khuy?n Cáo Tình Tr?ng Cháy Xe Mùa N?ng Nóng

C?c ??ng Ki?m Khuy?n Cáo Tình Tr?ng Cháy Xe Mùa N?ng Nóng

Hi?n nay, th?i ti?t cao ?i?m c?a n?ng nóng nên nguy c? cháy xe r?t cao nh?t là ??i v?i các xe di chuy?n ???ng dài, liên t?c ph?i v?n...
24-06-2020
08:35
B?o Hi?m Ngo?i Chi Tr? H?n N?a T? ??ng Cho B?nh Nhan Covid-19

B?o Hi?m Ngo?i Chi Tr? H?n N?a T? ??ng Cho B?nh Nhan Covid-19

Vi?n phí c?a các b?nh nhan n??c ngoài ?i?u tr? ? Vi?t Nam t? 20 tri?u ??n g?n 540 tri?u m?t ng??i, ph?n l?n ?? ???c b?o hi?m chi tr?.
22-06-2020
09:15
B?o Hi?m Xe C? Gi?i áp D?ng R?ng R?i Trên Toàn Th? Gi?i

B?o Hi?m Xe C? Gi?i áp D?ng R?ng R?i Trên Toàn Th? Gi?i

B?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m xe c? gi?i áp d?ng t?i nhi?u qu?c gia nh?m duy trì an toàn giao th?ng và ng??i mua nh?n h? tr? tài chính...
16-06-2020
08:34
Q?y B?o Hi?m Xe C? Gi?i H? Tr? Nhan ??o T?i H?i Phòng

Q?y B?o Hi?m Xe C? Gi?i H? Tr? Nhan ??o T?i H?i Phòng

Qu? B?o hi?m xe c? gi?i - Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam v?a th?c hi?n chi h? tr? nhan ??o cho gia ?ình n?n nhan Bùi ??c Tùng, có...
04-06-2020
08:31
Kh?ng Mang gi?y Ch?ng Nh?n B?o Hi?m B?t Bu?c, Ch? Xe C? Gi?i B? Ph?t Bao Nhiêu Ti?n?

Kh?ng Mang gi?y Ch?ng Nh?n B?o Hi?m B?t Bu?c, Ch? Xe C? Gi?i B? Ph?t Bao Nhiêu Ti?n?

Theo quy ??nh c?a Lu?t Giao th?ng ???ng b?, ch? xe c? gi?i b?t bu?c ph?i có Gi?y ch?ng nh?n b?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dan s?. N?u kh?ng...
29-05-2020
09:14