Thi?t h?i do d?ch, b?o hi?m ch? h?a h? tr? vì kh?ng có trong h?p ??ng b?i th??ng

Thi?t h?i do d?ch, b?o hi?m ch? h?a h? tr? vì kh?ng có trong h?p ??ng b?i th??ng

Pháp ch? tr??ng ch? b?i th??ng c?n c? theo h?p ??ng b?o hi?m. Tuy nhiên, nhi?u ngan hàng ?? s?n sàng chi kho?n "chi phí t??ng tr? ph?c h?i" cho...
15-05-2020
08:31
GóC NHìN: Bi?n ??i Khí H?u, Covid-19 Th?c S? Là Nh?ng R?i Ro Có Th? B?o Hi?m

GóC NHìN: Bi?n ??i Khí H?u, Covid-19 Th?c S? Là Nh?ng R?i Ro Có Th? B?o Hi?m

Ngành b?o hi?m cho r?ng hai m?i ?e d?a hi?n h?u là bi?n ??i khí h?u và virus Corona thu?c di?n r?i ro kh?ng th? b?o hi?m.
12-05-2020
09:16
Nhu C?u B?o Hi?m Ngành N?ng L??ng Tái T?o Gia T?ng

Nhu C?u B?o Hi?m Ngành N?ng L??ng Tái T?o Gia T?ng

Theo nghiên c?u t? Lloyd’s, t?ng tr??ng nhanh chóng và thay ??i r?i ro trong n?ng l??ng tái t?o báo hi?u nhu c?u b?o hi?m trong l?nh v?c này ngày...
04-05-2020
13:57
Tham V?ng Chi?m Mi?ng Bánh L?n Th? Tr??ng B?o Hi?m C?a Grab V?i Phí Vài Nghìn ??ng M?i Ngày

Tham V?ng Chi?m Mi?ng Bánh L?n Th? Tr??ng B?o Hi?m C?a Grab V?i Phí Vài Nghìn ??ng M?i Ngày

Tham V?ng Chi?m Mi?ng Bánh L?n Th? Tr??ng B?o Hi?m C?a Grab V?i Phí Vài Nghìn ??ng M?i Ngày
04-05-2020
13:41
AXA T?ng C??ng Cam K?t, ??ng Hành Ch?ng D?ch COVID-19

AXA T?ng C??ng Cam K?t, ??ng Hành Ch?ng D?ch COVID-19

T?p ?oàn b?o hi?m AXA (AXA) ?? tuyên b? t?ng c??ng k? ho?ch hành ??ng c?a mình ?? gi?i quy?t tình tr?ng kh?n c?p v? s?c kh?e, kinh t? và...
13-04-2020
09:54
Bài Vi?t C?a InterNation SOS V? ??i D?ch Covid 2019

Bài Vi?t C?a InterNation SOS V? ??i D?ch Covid 2019

T?i m?t th?i ?i?m ch?a t?ng th?y trong l?ch s?, khi chúng ta ?ang ph?i ??i di?n v?i m?t qu?ng th?i gian v? cùng khó kh?n và h?n lo?n, chúng...
13-04-2020
08:40
A.M Best Phát Hành Cau H?i Th??ng G?p Liên Quan

A.M Best Phát Hành Cau H?i Th??ng G?p Liên Quan

AM Best phát hành các cau h?i th??ng g?p liên quan t?i x?p h?ng tín nhi?m, r?i ro tín d?ng có ch? quy?n và r?i ro qu?c gia
13-04-2020
08:17
Tuyên b? ??i d?ch Corona khi?n b?o hi?m du l?ch th?t ch?t gi?i h?n b?o hi?m

Tuyên b? ??i d?ch Corona khi?n b?o hi?m du l?ch th?t ch?t gi?i h?n b?o hi?m

?áp l?i vi?c WHO tuyên b? ??i d?ch ??i v?i virus Corona h?i tu?n tr??c, các c?ng ty b?o hi?m du l?ch trên toàn c?u ?? t?ng c??ng gi?i...
23-03-2020
09:39
Nhi?u Doanh Nghi?p S? Thi?t H?i N?ng Vì Kh?ng Mua B?o Hi?m D?ch B?nh

Nhi?u Doanh Nghi?p S? Thi?t H?i N?ng Vì Kh?ng Mua B?o Hi?m D?ch B?nh

Gi?i chuyên gia d? ?oán nhi?u doanh nghi?p toàn c?u, t? khách s?n cho ??n h?ng hàng kh?ng, s? t?n th?t n?ng vì kh?ng nh?n ???c ti?n b?o hi?m cho...
31-01-2020
08:55
Nh?n Di?n Các ??i M?i C?ng Ngh? Trong L?nh V?c B?o Hi?m

Nh?n Di?n Các ??i M?i C?ng Ngh? Trong L?nh V?c B?o Hi?m

??i m?i th?ng qua ?ng d?ng các c?ng ngh? m?i ?ang là ??ng l?c chính c?a thay ??i trong l?nh v?c tài chính nói chung và l?nh v?c b?o hi?m...
31-01-2020
08:43