C?NG BI?N Và S?N BAY CHíNH T?I VI?T NAM

C?ng bi?n, san bay chính ? Vi?t Nam

CáC C?NG CHíNH T?I VI?T NAM

ASL Corp cung c?p d?ch v?  t? các c?ng bi?n chính sau ?ay:

 1. C?ng H? Chí Minh (HCM) n?m ? phía nam Vi?t Nam, là m?t trong các c?ng l?n nh?t Vi?t Nam, là trung tam trung chuy?n hàng hóa c?a toàn b? khu v?c phía nam nh? ??ng Nai, Bình D??ng, Long An, An Giang, V?nh Long, B?c Liêu, C?n Th?, bao g?m các c?ng và ICD:

 • C?ng Cát Lái

 • Xổ số An Giang hôm nayC?ng Tan C?ng

 • C?ng VICT

 • C?ng Tan Thu?n

 • Xổ số An Giang hôm nayC?ng B?n Nghé

 • C?ng Khánh H?i

 • Xổ số An Giang hôm nayC?ng Hi?p Ph??c (SPCT)

 • Xổ số An Giang hôm nayICD Transimex

 • Xổ số An Giang hôm nayICD Tanamexco – Tay Nam

 • ICD Sóng Th?n

 • ICD Sotrans

 • Xổ số An Giang hôm nayICD Ph??c Long I, II

 • ICD Phúc Long

 1. Xổ số An Giang hôm nayC?ng Cái Mép (TCIT) thu?c tình Bà R?a V?ng Tàu, cách c?ng H? Chí Minh 130km thu?n l?i cho tuy?n chuyên ch? hàng tr?c ti?p ?i M?, Chau ?u…

 1. C?ng H?i Phòng (HPH) n?m ? phía b?c Vi?t Nam, là trung tam trung chuy?n hàng hóa c?a toàn b? khu v?c phía B?c g?m: Hà N?i, Ninh Bình, V?nh Phúc, Qu?ng Ninh, B?c Ninh, B?c Giang, H?ng Yên, L?ng S?n, Hòa Bình….

 1. Xổ số An Giang hôm nayC?ng ?à N?ng (DAD) thu?c Thành ph? ?à N?ng, là trung tam trung chuy?n hàng hóa c?a toàn b? khu v?c mi?n Trung Vi?t Nam, bao g?m các t?nh: Qu?ng Ng?i, Qu?ng Nam, Thanh Hóa, Bình ??nh, Phú Yên, Khánh Hòa…

CáC S?N BAY CHíNH T?I VI?T NAM.

ASL CorpXổ số An Giang hôm nay cung c?p d?ch v?  t? các san bay chính sau ?ay:

 1. Xổ số An Giang hôm naySan bay Tan S?n Nh?t (SGN)

 2. San bay N?i Bài (HAN)

 3. San bay ?à N?NG (DAD)

Ngoài ra ASL còn cung c?p d?ch v?  ?i ??n các c?ng bi?n - san bay chính và cung c?p d?ch v?  t?i các c?ng bi?n - san bay chính.