Th?ng Báo M?i Chào Giá S?a Ch?a Nh?m Kính M?t D?ng Tòa Nhà

1. T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh chu?n b? t? ch?c chào giá c?nh tranh:

- Gói th?u: S?a ch?a nhôm kính m?t d?ng toà nhà 217 NKKN.

- H?ng m?c: Thay kính, v? sinh Alu-kính-b?o trì ron m?t d?ng và mái ?ón.  

- ??a ?i?m: 217 Nam K? Kh?i Ngh?a, P.7, Qu?n 3, Tp. HCM.

- Th?i gian thi công d? ki?n: 10 ngày.

2. T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh m?i các Nhà th?u có ?? ?i?u ki?n và n?ng l?c tham d? chào giá c?nh tranh gói th?u nói trên.

3. Nhà th?u s? ???c phát mi?n phí m?t b? h? s? m?i chào giá c?nh tranh hoàn ch?nh t?i T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh theo ??a ch?: S? 26 Tôn Th?t ??m, Qu?n 1, Thành Ph? H? Chí Minh t? ngày phát hành công v?n này.

4. H? s? chào giá c?nh tranh, h? s? n?ng l?c và các h? s? khác th? hi?n ?u th? c?a Nhà th?u ??i v?i gói th?u này ph?i ???c chuy?n ??n T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh theo ??a ch? : S? 26 Tôn Th?t ??m, Qu?n 1, Thành Ph? H? Chí Minh tr??c 14 gi? 00 phút ngày 23/10/2020.

 

Vi?t bình lu?n