Th? Tr??ng B?o Hi?m Ti?p T?c Phát Tri?n V?ng Ch?c

N?ng l?c tài chính, kh? n?ng qu?n tr? ?i?u hành và qu?n tr? r?i ro c?a các doanh nghi?p b?o hi?m không ng?ng ???c nâng cao; Khung kh? pháp lí trong l?nh v?c kinh doanh b?o hi?m ti?p t?c ???c hoàn thi?n, ??ng b? h?n….

?ây là nh?ng y?u t? giúp th? tr??ng b?o hi?m Vi?t Nam n?m 2019 ti?p t?c có b??c phát tri?n v?ng ch?c.

T?ng doanh thu phí b?o hi?m ??c ??t 160.180 t? ??ng

?ánh giá v? tình hình th? tr??ng b?o hi?m Vi?t Nam n?m 2019, ông Phùng Ng?c Khánh – C?c tr??ng C?c Qu?n lý, giám sát b?o hi?m (B? Tài chính) cho bi?t, th? tr??ng b?o hi?m n?m 2019 duy trì t?c ?? phát tri?n an toàn và b?n v?ng.

Cùng v?i ?ó là n?ng l?c tài chính, hi?u qu? ho?t ??ng, kh? n?ng qu?n tr? ?i?u hành và qu?n tr? r?i ro c?a các doanh nghi?p b?o hi?m (DNBH) ???c nâng cao.

??n h?t n?m 2019, th? tr??ng b?o hi?m Vi?t Nam có 65 DN, trong ?ó có 30 DNBH phi nhân th?, 18 DNBH nhân th?, 15 DN môi gi?i b?o hi?m, 2 DN tái b?o hi?m và 01 chi nhánh DNBH phi nhân th? n??c ngoài.

T?ng tài s?n c?a các DNBH n?m 2019 ??c ??t 454.379 t? ??ng, t?ng 14,92% so v?i n?m 2018; ??u t? tr? l?i n?n kinh t? ??c ??t 376.555 t? ??ng, t?ng 16,13% so v?i n?m 2018.

T?ng d? phòng nghi?p v? b?o hi?m n?m 2019 ??c ??t 285.965 t? ??ng, t?ng 18,61% so v?i n?m 2018; t?ng ngu?n v?n ch? s? h?u ??c ??t 89.345 t? ??ng, t?ng 9,19% so v?i n?m 2018. T?ng doanh thu phí b?o hi?m toàn th? tr??ng n?m 2019 ??c ??t 160.180 t? ??ng, t?ng 20,31% so v?i n?m 2018; chi tr? quy?n l?i b?o hi?m ??c ??t 44.006 t? ??ng.

Khung kh? pháp lý cho l?nh v?c kinh doanh b?o hi?m ti?p t?c ???c s?a ??i, b? sung và hoàn thi?n phù h?p v?i th?c ti?n ho?t ??ng c?a th? tr??ng.

Các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t trong l?nh v?c kinh doanh b?o hi?m ???c ban hành trong n?m 2019 có th? k? t?i nh?: Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t Kinh doanh b?o hi?m; Quy?t ??nh s? 242/QÐ-TTg ngày 28/2/2019 phê duy?t Ð? án c? c?u l?i th? tr??ng ch?ng khoán và th? tr??ng b?o hi?m ??n n?m 2020 và ??nh h??ng ??n n?m 2025; Quy?t ??nh s? 22/2019/QÐ-TTg ngày 26/6/2019 v? th?c hi?n chính sách h? tr? b?o hi?m nông nghi?p…

Theo các chuyên gia, vi?c s?a ??i, b? sung và hoàn thi?n khuôn kh? pháp lý trong l?nh v?c kinh doanh b?o hi?m ?ã t?o môi tr??ng pháp lý ??ng b?, công khai, minh b?ch và bình ??ng cho các DN thu?c các thành ph?n kinh t? tham gia th? tr??ng, phù h?p v?i các chu?n m?c và cam k?t qu?c t?.

M?t y?u t? khác giúp th? tr??ng b?o hi?m phát tri?n an toàn và b?n v?ng, ?ó là các DNBH ?ã ch? ??ng ?i?u ch?nh chi?n l??c kinh doanh trong b?i c?nh lãi su?t trái phi?u chính ph? gi?m, chuy?n d?ch c? c?u s?n ph?m b?o hi?m và ??y m?nh các kênh phân ph?i, nh?t là kênh phân ph?i qua ngân hàng và giao d?ch ?i?n t?.

??t m?c tiêu t?ng tr??ng 20% n?m 2020

N?m 2020, ngành B?o hi?m ??t m?c tiêu duy trì ?à t?ng tr??ng c?a th? tr??ng ? m?c 20%, t?ng c??ng tính an toàn, b?n v?ng và hi?u qu?. Bên c?nh m?c tiêu t?ng tr??ng, ngành B?o hi?m c?ng ??t m?c tiêu doanh thu phí b?o hi?m bình quân GDP ??n n?m 2020 t?i ?a 3%.

?? ??t ???c các m?c tiêu trên, theo ông Phùng Ng?c Khánh cho r?ng, th?i gian t?i, c?n ti?p t?c ??n gi?n hóa các th? t?c hành chính; t?ng c??ng k?t n?i v?i các c? quan qu?n lý, ti?p t?c ??y m?nh h?i nh?p và h?p tác qu?c t?.

Cùng v?i ?ó, nâng cao tính minh b?ch thông tin c?a DNBH; phát tri?n và chuyên nghi?p hóa các kênh phân ph?i b?o hi?m theo k?p v?i s? phát tri?n c?a Cách m?ng công nghi?p 4.0; T?ng c??ng hi?u l?c qu?n lý nhà n??c và hi?u qu? công tác thanh tra, ki?m tra, giám sát, x? ph?t hành chính; Phát tri?n và nâng cao ch?t l??ng ngu?n nhân l?c.

??ng th?i, t?ng c??ng k?t n?i liên thông gi?a b?o hi?m y t? xã h?i v?i b?o hi?m y t? th??ng m?i; ??y m?nh tuyên truy?n thông tin v? th? tr??ng b?o hi?m; Thi?t l?p h? th?ng công ngh? thông tin, h? t?ng k? thu?t, xây d?ng c? s? d? li?u cho th? tr??ng b?o hi?m.

Trong l?nh v?c b?o hi?m phi nhân th? c?ng c?n nâng cao n?ng l?c c?nh tranh và hi?u qu? ho?t ??ng c?a các DN, ??m b?o an toàn h? th?ng; Nâng cao tính tuân th? pháp lu?t, t?ng c??ng h?p tác trong ho?t ??ng kinh doanh c?a các DN.

Bên c?nh ?ó, khuy?n khích phát tri?n ?a d?ng các s?n ph?m b?o hi?m m?i có ý ngh?a c?ng ??ng và an sinh xã h?i trong l?nh v?c b?o hi?m nhân th? nh?: B?o hi?m vi mô, b?o hi?m s?c kh?e, b?o hi?m h?u trí; ?a d?ng hóa ph??ng th?c và phát tri?n các s?n ph?m b?o hi?m phù h?p v?i xu th? kinh doanh g?n li?n v?i Cách m?ng công nghi?p 4.0.

Theo VietnamBiz

Vi?t bình lu?n