1. Công ty TNHH D?ch v? - Th??ng m?i B?o Hân

Garage ô tô Hoàng Kh??ng

??a ch?: Th??ng Nam, H?i Nhân, T?nh Gia, Thanh Hóa

S?T: 0978 531 386

 

2. Công ty TNHH DV-TM D??ng Kiên

Garage Vân Kiên

??a ch?: P Tây Ga - P Phú S?n - TP Thanh Hóa

S?T: (0237) 3729956

 

3. Công ty CP Ôtô H?i Th?nh Phát

??a ch?: Khu CN Tây B?c Ga - TP Thanh Hóa

S?T: 0913 385 376

 

4. Công ty TNHH H?i Th?

Garage ô tô H?i Nguyên

??a ch?: 02/177 Khu Công nghi?p Tây B?c Ga - TP Thanh Hóa 

S?T: (0237) 3759373

garage-hai-nguyen

 

5. Công ty TNHH HonDa Thanh Hóa

??a ch?: 92 ??i l? Lê L?i - P ?ông H??ng - TP Thanh Hóa

S?T: (0237) 8868868

 

6. Huyndai Thanh Hóa

??a ch?: Lô 992 ??i l? B?c Nam - Ph??ng ?ông H?i - Thành ph? Thanh Hoá - Thanh Hoá

 

7. Công ty TNHH Th??ng m?i S?n Thanh Phong

(Kia Thanh Hóa)

??a ch?: 686 Nguy?n Chí Thanh, Ph??ng ?ông Th?, TP.Thanh Hoá

S?T: 098 595 62 20

 

8. Công ty TNHH TM&DV Kiên Qu?c

??a ch?: 03/53A ?ông T?c, ?ông Th?, TP.Thanh Hóa

S?T: 0919 659 008

 

9. DNTN Long Liên 

??a ch?: P ?ông Th? - TP Thanh Hóa

S?T: 0912 980 475

 

10. Mazda Thanh Hóa

??a ch?: ??i l? Hùng V??ng - P ?ông H?i - TP Thanh Hóa

S?T: (0237) 3915665

11. Công ty TNHH Minh Trung 

??a ch?: S? 07 Nguy?n Nh? So?n - P Phú S?n- TP Thanh Hóa

S?T: (0237) 3941216

12. Công ty CP C? khí Ôtô 19/5 (Hyundai)

??a ch?: 280 Bà Tri?u - P ?ông Th? - TP Thanh Hóa

S?T: (0237) 3961515

oto-19.5

 

13. Công ty CP Ôtô Tr??ng H?i -CN Thanh Hóa 

??a ch?: Xã Ho?ng Qu? - Huy?n Ho?ng Hóa - Thanh Hóa

S?T: (0237) 3647936

 

14. Công ty TNHH Toyota Thanh Hóa 

??a ch?: 253 ???ng Tr?n Phú - P Ba ?ình- TP Thanh Hóa

S?T: (0237) 3716668

toyota-thanh-hoatoyota-thanh-hoa-2

 

15. Công ty CP Ôtô Tu?n Nam Trang

??a ch?: P ?ông H?i - TP Thanh Hóa

S?T: (0237) 3641080