1. Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên

??a ch?: ???ng CMT8, Ph??ng Cam Giá, TP.Thái Nguyên

S?T: (0208) 3838888

2. Công ty TNHH Thái Nguyên Tr??ng H?i

??a ch?: KCN nguyên Gon, TX Sông Công, Thái Nguyên

S?T: (0208) 3662829

truong-hai-thai-nguyen-1truong-hai-thai-nguyen-2