1. Trung tâm s?a ch?a ô tô Tây Ninh

??a ch?: ???ng Tr?n Phú, ?p Tây Ninh, xã Ninh S?n, TX Tây Ninh

S?T:  (0276) 3622818

 

2. Garage D?ng Liên

??a ch?: 113, ???ng 30/4, Kp 4, Ph??ng 3, Tp.Tây Ninh, T?nh Tây Ninh

S?T: 0913.884.321

 

3. Ford Tây Ninh

??a ch?: 226, Quô?c lô? 22B, Â?p Hiê?p Tr???ng, Xa? Hiê?p Tân, huyê?n Ho?a Tha?nh, Ti?nh Tây Ninh

S?T: (0276) 3622.711 - 0901.248.248

 

4. Toyota Tây Ninh

??a ch?: 50 Hoàng Lê Kha, KP1, ph??ng 1, TP Tây Ninh

S?T: (0276) 3056565