1. Garage T? Th?o

??a ch?: H?m 442/27/20 Nguy?n Công ph??ng, Ph??ng Ngh?a L?, TP. Quãng Ngãi

S?T: 0914.018.334

 

2. Kia Qu?ng Ngãi (??i lý H?ng S?n)

??a ch?: 07 ???ng ?inh Tiên Hoàng, Ph??ng Ngh?a Chánh, Thành ph? Qu?ng Ngãi, T?nh Qu?ng Ngãi

S?T: 0905.831.831

 

3. Huyndai Qu?ng Ngãi

??a ch?: Qu?c l? 1A. T?nh ?n ?ông. TP Qu?ng Ngãi . T. Qu?ng Ngãi

S?T: 0911.899.476

 

4. Mitsubishi Qu?ng Ngãi

??a ch?: ???ng ?inh Tiên Hoàng, P. Ngh?a Chánh, TP. Qu?ng Ngãi

S?T: (0255) 3.72.72.86

 

5. S?a ch?a ô tô S?n Tùng

??a ch?: 34, Võ Th? Sáu, P Chánh L?,, Thành ph? Qu?ng Ngãi, Qu?ng Ngãi

S?T: (0255) 3816.938

 

6. Garage ô tô Tân Minh Ki?n

??a ch?: 458-468 Phan ?ình Phùng, Thành ph? Qu?ng Ngãi

S?T: 0937.115.779