1. Garage Dòng Hi?n

??a ch?: 29A Võ Th? Sáu - TP. ??ng H?i, Qu?ng Bình 

S?T: (0232) 3858236

 

2. Công ty CPTM Mi?n Núi Công Nghi?p Qu?ng Bình

??a ch?: 121 H?u Ngh? - TP. ??ng H?i, Qu?ng Bình

S?T: (0232) 3823.724

 

3. Công ty TNHH ??c Chi?n

??a ch?: S? 5 Hoàng Sâm - B?c Lý - TP. ??ng H?i, Qu?ng Bình

S?T: (0232) 8336077

 

4. Công ty CP Toyota Qu?ng Bình

??a ch?: 204 Lý Th??ng Ki?t - TP. ??ng H?i, Qu?ng Bình

S?T: (0232) 3849999

5. Công ty TNHH TMDV Ôtô Tr??ng ??

??a ch?: L?c Ninh - TP. ??ng H?i, Qu?ng Bình

S?T: (0232) 3852897