PHÒNG XÂY D?NG C? B?N

(Construction Department) 

Phòng xây d?ng c? b?n có các ch?c n?ng sau:

- Tham m?u cho Ban ?i?u hành trong công tác xây d?ng c? b?n c?a T?ng công ty.

- Th?c hi?n công tác xây d?ng m?i, s?a ch?a nâng c?p tr? s? v?n phòng trong toàn T?ng công ty.

- Qu?n lý, ??a vào s? d?ng có hi?u qu? các công trình xây d?ng c?a T?ng công ty.

 

Ông Nguy?n V?n Tân

Giám ??c

nvtan@baominh.com.vn