PHÒNG QU?N TR? R?I RO & ??NH PHÍ

(Actuary Department) 

Phòng Qu?n tr? r?i ro & ??nh phí có các ch?c n?ng sau:

- Th?c hi?n các công vi?c chuyên môn k? thu?t:

  + Th?m tra vi?c ??nh phí c?a các s?n ph?m b?o hi?m.

  + Th?m tra vi?c ??nh phí chào m?i hay tái t?c ??i v?i các h?p ??ng b?o hi?m l?n và quan tr?ng.

  + Ki?m soát vi?c tính toán các qu? d? phòng nghi?p v? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

- Ph?i h?p v?i các ban ?? thu th?p và chu?n hóa s? li?u nghi?p v?, tài chính k? toán và ??u t? liên quan ??n các s?n ph?m b?o hi?m và danh m?c ??u t?.

- Phân tích, báo cáo tình hình kinh doanh và tìm gi?i pháp cho vi?c phát tri?n và kinh doanh hi?u qu? các nghi?p v? b?o hi?m.

- L?p báo cáo tài chính b?o hi?m theo chu?n, l?p k? ho?ch kinh doanh dài h?n cho các nghi?p v?.

- Ki?m toán và ki?m soát n?i b? v? qu?n tr? r?i ro tài chính, r?i ro nghi?p v?, r?i ro tái b?o hi?m, r?i ro h? th?ng IT, ??u t?, và nhân l?c.

  

 Ông Võ Duy C??ng

Giám ??c

cuongvo@baominh.com.vn