PHÒNG PHÁP CH?

(Legal Department) 

Phòng pháp ch? có các ch?c n?ng sau:

- Tham m?u, t? v?n v? pháp lý cho Ban ?i?u hành, các ??n v? tr?c thu?c B?o Minh nh?ng v?n ?? v? pháp lu?t liên quan ??n ho?t ??ng c?a B?o Minh.

- C?p nh?t, h? th?ng và th? ch? hóa các v?n b?n pháp lý.

??i di?n và ho?c ?? xu?t ng??i c?a B?o Minh tham gia các công vi?c t? t?ng t?i các c? quan pháp lu?t khi ???c ?y quy?n.

Th?c hi?n các nhi?m v? khác v? pháp lý khi Ban ?i?u hành yêu c?u.

Ông Nguy?n ??c Hi?p 

Phó Giám ??c ph? trách

ndhiep@baominh.com.vn