1. Garage M?nh D?ng

??a ch?: 140 Tr?n Phú, Tp Phan Rang - Tháp Chàm

S?T: (0259) 3839799

garage xe manh dung

2. Garage Võ D?ng

??a ch?: 128 Tr?n Phú, Ph??ng Phú Hà, Thành ph? Phan Rang, Tháp Chàm

S?T: (0259) 3833302

garage vo dunggarage vo dung 1

3. Garage Auto Nh?t Anh

??a ch?: S? 135 Th?ng Nh?t-Ph??ng ?ài S?n-TP. Phan Rang-Tháp Chàm-Ninh Thu?n

S?T: 0932022227

4. Garage Phú Tiên

??a ch?: 40 Nguy?n V?n C?, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm 

S?T: 0918 412 204

 

 5. Garage V?n S?n

??a ch?: 73/2 Tr?n Phú, Ph??ng phú Hà, TP Phan Rang-Tháp Chàm

S?T: 0908 040 463

 

6. Garage Nam Mi?n Trung Auto

??a ch?: QL1A, thôn Long Bình, huy?n Ninh Ph??c, t?nh Ninh Thu?n

S?T: (0623) 853.888

Hotline: 0906 68 68 68

Nam mien trung auto