Nh?ng l?i ích c?a b?o hi?m trách nhi?m ch? xe c? gi?i

B?o hi?m giúp h? tr? n?n nhân, ch? xe tr??c nh?ng r?i ro b?t ng?; xây d?ng các công trình ?? phòng h?n ch? t?n th?t, gi?m thi?u tai n?n giao thông toàn qu?c...

Qu? B?o hi?m Xe c? gi?i do các doanh nghi?p b?o hi?m phi nhân th? kinh doanh b?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dân s? ?óng góp hàng n?m, ???c Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam qu?n lý k? t? n?m 2009. Qu? ???c chi cho các m?c ?ích: ?? phòng, h?n ch? t?n th?t tai n?n giao thông ???ng b?, h? tr? nhân ??o, tuyên truy?n v? giáo d?c an toàn giao thông ???ng b?...

H? tr? ??n 20 tri?u ??ng m?i tr??ng h?p 

Theo ông Bùi Gia Anh, T?ng Th? ký Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam, nhi?u n?m qua Qu? B?o hi?m Xe c? gi?i ?ã thông qua nhi?u c? quan, kênh truy?n thông và ph??ng ti?n thông tin ??i chúng t?i các ??a ph??ng ?? tuyên truy?n, ph? bi?n ch? ??, th? t?c, h? s? h? tr? nhân ??o ??n ng??i dân. 

T? n?m 2009 ??n tháng 10/2012, theo thông t? s? 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 c?a B? Tài chính, m?c chi h? tr? nhân ??o là 5 tri?u ??ng m?t ng??i trong m?t v?. T? tháng 11/2012 tr? ?i, thông t? s? 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 c?a B? Tài chính ?ã s?a ??i quy ch? và nâng m?c chi h? tr? cao nh?t lên 20 tri?u ??ng m?i ng??i trong m?t v?, g?m h? tr? chi phí mai táng ??i v?i thi?t h?i v? tính m?ng và hành khách chuyên ch? trên xe do xe c? gi?i gây ra, trong tr??ng h?p không xác ??nh ???c xe c? gi?i gây tai n?n, xe không tham gia b?o hi?m, lo?i tr? b?o hi?m... quy ??nh t?i ?i?u 13, Ngh? ??nh 103/2008/N?-CP ngày 16/09/2008.

"Trong nh?ng tr??ng h?p nh? th? này, n?u nh?n ???c thông tin t? Ban An toàn giao thông, công an ? ??a ph??ng ho?c các gia ?ình, chúng tôi s?n sàng ?áp ?ng", ông Gia Anh cho bi?t. Trong th?i gian qua, ?ã có g?n 50 tr??ng h?p trên toàn qu?c ?ã ???c nh?n h? tr? v?i s? ti?n g?n m?t t? ??ng. Trong tháng 9/2019 Qu? b?o hi?m xe c? gi?i ?ã chi h? tr? nhân ??o cho 6 gia ?ình có n?n nhân t? vong trong tai n?n giao thông t?i t?nh H?i D??ng. Có 5 gia ?ình nh?n ???c s? ti?n m?i gia ?ình 20 tri?u ??ng và m?t gia ?ình nh?n ???c 5 tri?u ??ng.

Ông Bùi Gia Anh, T?ng Th? ký Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam (th? hai t? trái sang) trao h? tr? nhân ??o cho ng??i dân ? t?nh H?i D??ng. ?nh: Nguy?n Toàn.

Ông Bùi Gia Anh, T?ng Th? ký Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam (th? hai t? trái sang) trao h? tr? nhân ??o cho ng??i dân ? t?nh H?i D??ng. ?nh: Nguy?n Toàn.

B?o v? ch? xe tr??c nh?ng r?i ro b?t ng?

Theo Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam, Ngh? ??nh 103/2008/N?CP ngày 16/9/2008 c?a Chính ph? và Ngh? ??nh 214/2013/N?/CP ngày 20/12/2013 v? s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh 103/2008/N?-CP ra ??i ??n nay ???c 10 n?m ?? th?c hi?n ch? ?? b?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i.

B?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i là chính sách an sinh xã h?i nh?m b?o v? n?n nhân trong v? tai n?n giao thông do xe c? gi?i gây ra ??ng th?i b?o v? tài chính cho ch? xe c? gi?i tr??c nh?ng r?i ro b?t ng?.

"M?c phí b?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i r?t th?p, ch? t? 437.000 ??ng m?t n?m tr? lên tùy theo m?c ?ích s? d?ng xe ??i v?i ôtô và 60.000 ??ng m?t n?m ??i v?i xe máy nh?ng mang l?i s? yên tâm cho ch? xe, ng??i thân và nhìn r?ng ra là c? c?ng ??ng", ông Gia Anh nói. C?ng theo ông, nhi?m v? c?a qu? là ??ng hành cùng doanh nghi?p và các c? quan ch?c n?ng ?? t?ng c??ng tuyên truy?n, giúp 100% xe l?u thông trên ???ng ??u ???c b?o hi?m.

polyad

??i di?n qu? khai tr??ng công trình ?èn tín hi?u giao thông ? t?nh H?ng Yên nh?m gi?m thi?u tai n?n giao thông. ?nh: Hùng D?ng.

Xây d?ng công trình an toàn giao thông

Theo ông Gia Anh, Qu? B?o hi?m Xe c? gi?i còn ???c s? d?ng ?? xây d?ng các công trình ?? phòng h?n ch? t?n th?t, gi?m thi?u tai n?n giao thông. ??ng th?i tuyên truy?n, giáo d?c pháp lu?t v? ch? ?? b?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dân s? ch? xe c? gi?i, h? tr? nhân ??o và h? tr? tu?n tra ki?m soát x? lý vi ph?m, khen th??ng ??n v? có thành tích xu?t s?c hàng n?m, xây d?ng c? s? d? li?u b?o hi?m c?a ch? xe c? gi?i...

T? n?m 2009 ??n nay, qu? ?ã tài tr? h?n 70 công trình t?i h?n 40 t?nh thành ph? trên c? n??c v?i m?c kinh phí 120 t? ??ng. Các công trình giúp ??m b?o an toàn, gi?m thi?u s? v? và t?n th?t trong các v? tai n?n giao thông.

Tuy nhiên, theo ông Gia Anh, s? l??ng ?i?m ?en v? tai n?n giao thông v?n còn nhi?u, nhu c?u v? kinh phí xây d?ng các công trình này ngày càng t?ng. ?ây c?ng là thách th?c cho ho?t ??ng c?a ??n v? trong th?i gian.

Theo VnExpress

Vi?t bình lu?n