1. Garage ô tô ??ng Hi?u

??a ch?: ???ng B1, ph??ng B?c C??ng, Thành ph? Lào Cai

S?T: 0978 898 773

 

2. Garage ô tô H?u D?ng

??a ch?: Lô 48 - ???ng Tô Hi?n Thành - Khu CN B?c Duyên H?i, TP.Lào Cai

S?T: 02143.846.717 / 0912.994.717

 

3. X??ng ô tô Huy Long

??a ch?: S? 001 ???ng Võ Nguyên giáp, Ph??ng B?c C??ng, TP. Lào Cai

S?T: 02143.777.888 / 0942.828.666

 

4. Garage ô tô L?u B?ng

??a ch?: 057 Nh?c S?n Kim Tân

S?T: 0203.840618 / 0903.488422

 

 

5. Auto Thanh Bình

??a ch?: Khu công nghi?p b?c Duyên H?i, P Duyên H?i, TP Lào Cai, Lào Cai

S?T: 0914.668.197

 

6. Garage ô tô Hi?p M?nh

??a ch?:  063 Nh?c S?n- P. Kim Tân - Lào Cai

S?T: 098 752 583

 

7. Garage ô tô ?ông Nam H?i

??a ch?: 

S?T: