Tài li?u: C?m nang v? B?o hi?m phi nhan th?

Cu?n c?m nang b?o hi?m phi nhan th? dành cho khách hàng do ?ng Phùng ??c L?c, T?ng th? ky HHBHVN và Ti?n s? Hoàng M?nh C?, gi?ng viên b? m?n B?o hi?m H?c vi?n Tài chính làm ??ng ch? biên.
22-11-2017

Thu?t ng? b?o hi?m phi nhan th?

Cu?n sách "Thu?t ng? b?o hi?m phi nhan th?" ?? t?ng h?p các thu?t ng? ???c s? d?ng nhi?u trong các h?p ??ng b?o hi?m ?ang xu?t hi?n trên th? tr??ng b?o hi?m Vi?t Nam và ???c s?p x?p theo t?ng nhóm nghi?p v? nh?m thu?n ti?n cho c?ng tác tra c?u, s? d?ng c?a ng??i ??c.
22-11-2017

Tài li?u: ?ào t?i ??i ly b?o hi?m phi nhan th?

Giáo trình ?ào t?o dành cho ch??ng trình ?ào t?o ??i ly b?o hi?m c?p I c?a các c?ng ty b?o hi?m phi nhan th? do Trung tam nghiên c?u và ?ào t?o B?o hi?m - C?c Qu?n ly, giám sát b?o hi?m - B? Tài chính biên so?n.
22-11-2017

L?ch s? hình thành phát tri?n ngành b?o hi?m

L?ch s? hình thành phát tri?n ngành b?o hi?m: Tr??c l?i nhu?n mà ngành th??ng m?i hàng h?i mang l?i c?ng nh? m?c ?? và s? l??ng r?i ro ph?i ?ng phó, các ch? tàu, các nhà bu?n bán, nh?ng ng??i v?n t?i lu?n lu?n tìm ki?m nh?ng hình th?c b?o ??m an toàn cho quy?n l?i c?a mình
22-11-2017

??nh ngh?a & Các nguyên t?c trong b?o hi?m

B?o hi?m là m?t c? ch?, theo c? ch? này, m?t ng??i, m?t doanh nghi?p hay m?t t? ch?c chuy?n nh??ng r?i ro cho c?ng ty b?o hi?m, c?ng ty ?ó s? b?i th??ng cho ng??i ???c b?o hi?m các t?n th?t thu?c ph?m vi b?o hi?m và phan chia giá tr? thi?t h?i gi?a t?t c? nh?ng ng??i ???c b?o hi?m.
22-11-2017