1. C? S? S?a Ch?a Ô Tô V?n ?àn

??a ch?:  51, Bà Tri?u, Ph??ng Xuân Phú, Thành Ph? Hu?, Th?a Thiên Hu?

S?T: 0234 3824299

 

2. Công ty TNHH MTV Phong Uyên

Garage ô tô Phong

??a ch?: T? 8, KV4, Ph??ng An Tây, Võ V?n Ki?t, Hu?

S?T: 0913 089 674

 

3. Garage D?ng Dinh

??a ch?: Lô 9B Khu quy ho?ch Bàu Vá, TP.Hu?

S?T: 0905.895.113

 

4. Garage Nh?t Ph??ng

??a ch?: T?nh l? 10, xã Phú Thuowjngm Huy?n Phú Vang, Th?a Thiên Hu?

S?T: 0905.199.877

 

5. Huyndai Hu?

C? s? 1 : 97 An D??ng V??ng , Hu?
C? s? 2 : 434 Nguy?n T?t Thành, H??ng Th?y, Hu?
S?T: 091 92 93 560
 
6. Garage ô tô Tr??ng Phát
??a ch?: 39 Nguy?n T?t Thành, Tp.Hu?
S?T: 0543 854 821