1. Trung tâm TNHH C? khí Minh H?a

??a ch?: ???ng Lê Chân, Ph??ng Châu S?n, Thành ph? Ph? Lý, T?nh Hà Nam

 

2. Thaco Hà Nam

??a ch?: Km s? 4 - QL 1A - thôn ??i C?u - xã Tiên Tân - tp Ph? Lý- t?nh Hà Nam

S?T: 03513.576.888

 

3. Công ty TNHH T29

??a ch?: Km 2, Qu?c l? 1A, Ph??ng Thanh Châu, Thành ph? Ph? Lý, Hà Nam

 

4. Công ty TNHH D?ch v? ô tô Tr??ng Th?nh

??a ch?: 84 Lê Hoàn - Thành ph? Ph? Lý - Hà Nam 

S?T: 091 331 04 63