Danh hi?u

Sau 15 n?m ho?t ??ng kinh doanh chúng t?i ?? kh?ng ng?ng m? r?ng qui m?, ?a d?ng hóa s?n ph?m, c?i ti?n ch?t l??ng d?ch v? theo ?úng tiêu chu?n qu?c t?.

B?ng Khen c?a ?y ban Nhân Dân v? hoàn thành t?t nhi?m v? công tác n?m 2019

B?ng Khen c?a ?y ban Nhân Dân v? hoàn thành t?t nhi?m v? công tác n?m 2019

GI?Y KHEN ?Y BAN NHÂN DÂN QU?N BÌNH TH?NH KHEN T?NG 2019

Xổ số An Giang hôm nayGI?Y KHEN ?Y BAN NHÂN DÂN QU?N BÌNH TH?NH KHEN T?NG 2019

B?ng khen c?a ?y ban Nhân Dân Qu?n Bình Th?nh v? th?c hi?n t?t ngh?a v? n?p thu? n?m 2019

B?ng khen c?a ?y ban Nhân Dân Qu?n Bình Th?nh v? th?c hi?n t?t ngh?a v? n?p thu? n?m 2019

B?ng khen Doanh Nhân tr? tiêu bi?u xu?t s?c TP. HCM 2016

B?ng khen Doanh Nhân tr? tiêu bi?u xu?t s?c TP. HCM 2016

Gi?y khen Công ?oàn ASL ??t gi?i khuy?n khích H?i di?n v?n ngh? CNVC 2015

Gi?y khen Công ?oàn ASL ??t gi?i khuy?n khích H?i di?n v?n ngh? CNVC 2015

Vinh danh Võ Th? Ph??ng Lan có thành tích xu?t s?c trong s? nghi?p phát tri?n kinh t? ??t n??c 2015

Vinh danh Võ Th? Ph??ng Lan có thành tích xu?t s?c trong s? nghi?p phát tri?n kinh t? ??t n??c 2015

Gi?y khen ??t Doanh Nhân Tp. H? Chí Minh tiêu bi?u 2014

Xổ số An Giang hôm nayGi?y khen ??t Doanh Nhân Tp. H? Chí Minh tiêu bi?u 2014

Ch?ng nh?n

Uy tín, ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? mang ??n s? tin t??ng và hài lòng cho ??i tác c?ng nh? khách hàng lu?n là ?i?u mà ASL CORP. h??ng ??n.

Ch?ng Nh?n Certificate of membership WCA 2020-2021

Ch?ng Nh?n Certificate of membership WCA 2020-2021

Ch?ng Nh?n Doanh Nhân Thành Ph? H? Chí Minh Tiêu Bi?u N?m 2020

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng Nh?n Doanh Nhân Thành Ph? H? Chí Minh Tiêu Bi?u N?m 2020

ch?ng nh?n hôi viên VLA 2020

ch?ng nh?n hôi viên VLA 2020

Ch?ng Nh?n Kinh Doanh V?n T?i B?ng xe Ô Tô N?m 2020

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng Nh?n Kinh Doanh V?n T?i B?ng xe Ô Tô N?m 2020

Ch?ng nh?n h?i viên  VLA 2019

Ch?ng nh?n h?i viên VLA 2019

Ch?ng nh?n doanh nghi?p tiêu biêu n?m 2018

Ch?ng nh?n doanh nghi?p tiêu biêu n?m 2018

Ch?ng nh?n Lái xe sinh thái và Lái xe an toàn

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng nh?n Lái xe sinh thái và Lái xe an toàn

Gi?y ch?ng nh?n h?i viên VCCI

Gi?y ch?ng nh?n h?i viên VCCI

Ch?ng nh?n danh nghi?p m?nh và phát tri?n b?n v?ng

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng nh?n danh nghi?p m?nh và phát tri?n b?n v?ng

Ch?ng nh?n Hi?p h?i các doanh nghi?p Tp. HCM

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng nh?n Hi?p h?i các doanh nghi?p Tp. HCM

Ch?ng nh?n H?i doanh nghi?p Qu?n Bình Th?nh

Ch?ng nh?n H?i doanh nghi?p Qu?n Bình Th?nh

Ch?ng nh?n hi?p h?i IATA

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng nh?n hi?p h?i IATA

Ch?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2016

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2016

Th??ng hi?u ???c khách hàng tín nhi?m n?m 2015

Xổ số An Giang hôm nayTh??ng hi?u ???c khách hàng tín nhi?m n?m 2015

Ch?ng nh?n Top 20 Doanh nghi?p Logistics Vi?t Nam 2015

Ch?ng nh?n Top 20 Doanh nghi?p Logistics Vi?t Nam 2015

Ch?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2015

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2015

Gi?y ch?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2015

Gi?y ch?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2015

Ch?ng nh?n "th??ng hi?u ???c khách hàng tín nhi?m" n?m 2015

Ch?ng nh?n "th??ng hi?u ???c khách hàng tín nhi?m" n?m 2015

Gi?y ch?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2014

Xổ số An Giang hôm nayGi?y ch?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2014

Ch?ng nh?n Top 300 "Th??ng hi?u hàng ??u Vi?t Nam" n?m 2014

Ch?ng nh?n Top 300 "Th??ng hi?u hàng ??u Vi?t Nam" n?m 2014

Ch?ng nh?n thành viên FIATA 2019

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng nh?n thành viên FIATA 2019

Ch?ng nh?n Top 50 Businesswomen in Asia - Pacific 2014

Ch?ng nh?n Top 50 Businesswomen in Asia - Pacific 2014

Ch?ng nh?n Doanh Nhân Xu?t S?c ??t Vi?t n?m 2014

Xổ số An Giang hôm nayCh?ng nh?n Doanh Nhân Xu?t S?c ??t Vi?t n?m 2014

Gi?y ch?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2013

Gi?y ch?ng nh?n Th??ng hi?u uy tín 2013

Gi?y phép v?n chuy?n ?a ph??ng th?c qu?c t?

Xổ số An Giang hôm nayGi?y phép v?n chuy?n ?a ph??ng th?c qu?c t?

Gi?y ch?ng nh?n h?i viên VLA

Xổ số An Giang hôm nayGi?y ch?ng nh?n h?i viên VLA

N? Doanh Nhân Vi?t Nam Tiêu Bi?u 2016

N? Doanh Nhân Vi?t Nam Tiêu Bi?u 2016

Ch?ng nh?n ??i lý h?i quan

Ch?ng nh?n ??i lý h?i quan

Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký xu?t v?n ??n th? c?p

Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký xu?t v?n ??n th? c?p

Ch?ng nh?n qu?n lý ch?t l??ng ISO 9001:2015

Ch?ng nh?n qu?n lý ch?t l??ng ISO 9001:2015