Logo chu?n

 

       Ý ngh?a Logo:

- Búp sen màu h?ng tiêu bi?u cho s? tinh khi?t ??p ?? "g?n bùn mà ch?ng hôi tanh mùi bùn", ???c nhân dân Mi?n Nam ch?n làm bi?u tr?ng cho hình ?nh Bác H?, ??ng th?i th? hi?n ???c tên g?i c?a B?o Minh.

- Hai cánh tay màu xanh lá cây nâng búp sen t??ng tr?ng cho ý chí ph?n ??u ?i lên và trân tr?ng, nâng cao uy tín c?a B?o Minh.

- Ch? màu tr?ng (n?m trên n?n ??) là ki?u ch? có chân nh?m th? hi?n n?n t?ng v?ng ch?c và lâu b?n c?a B?o Minh.

Tên pháp nhân

T?NG CÔNG TY C? PH?N B?O MINH

(BAOMINH INSURANCE CORPORATION)

Tên vi?t t?t

B?O MINH

??a ch? tr? s? chính

S? 26 Tôn Th?t ??m, Ph??ng Nguy?n Thái Bình,

Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh

?i?n tho?i

(028) 3829 4180

Fax

(028) 3829 4185

Email

marketing@baominh.com.vn

Website

cuztuny.com

Call Center

1800 - 58 88 12

(Mi?n phí 24/7 toàn qu?c)

Mã s? thu?

0300 44 69 73

 S? tài kho?n

- VND: 007.100.0005791

- USD: 007.137.0082314

T?i Ngân hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam, Chi nhánh TP. HCM

Ngày thành l?p

- Ngày 28/11/1994

- C? ph?n hoá t? ngày 01/10/2004

  Khen th??ng

- Huân ch??ng Lao ??ng H?ng I n?m 2009

- Huân ch??ng Lao ??ng H?ng II n?m 2004

- Huân ch??ng Lao ??ng H?ng III n?m 1999

- Th??ng hi?u Vi?t ???c yêu thích nh?t

- Doanh nghi?p ch?m lo t?t ??i s?ng Ng??i lao ??ng

- Top 500 doanh nghi?p l?n nh?t Vi?t Nam

 V?n ?i?u l?

 1.100 t? (th?c góp ??n 31/12/2016 là 913,5 t? ??ng)

M?ng l??i ho?t ??ng

- 62 công ty thành viên/550 Phòng giao d?ch, khai thác tr?i ??u trên toàn qu?c

- 01 Trung tâm ?ào t?o chuyên bi?t t?i TP. HCM

- 22 Ban/Trung tâm ch?c n?ng thu?c Tr? s? chính

Nhân s?

- 1.640 CBNV

- 3998 ??i lý chuyên nghi?p

Ph?m vi ho?t ??ng

- Kinh doanh b?o hi?m phi nhân th?

- Kinh doanh tái b?o hi?m phi nhân th?

- ??u t? tài chính

- Các ho?t ??ng khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t

L?ch s? niêm y?t

- Mã ch?ng khoán : BMI

- 28/11/2006: niêm y?t t?i 

- 21/04/2008: niêm y?t t?i 

Tôn ch? ho?t ??ng

S? an toàn, h?nh phúc và thành ??t c?a khách hàng và xã h?i là m?c tiêu ho?t ??ng c?a chúng tôi.

Kh?u hi?u ho?t ??ng

"B?o Minh - T?n tình ph?c v?"

(BaoMinh - Whole-hearted service)

Nguyên t?c ho?t ??ng

Hi?u qu? và phát tri?n b?n v?ng

T?m nhìn chi?n l??c

Luôn là m?t trong nh?ng doanh nghi?p b?o hi?m phi nhân th? hàng ??u t?i Vi?t Nam ho?t ??ng trong l?nh v?c kinh doanh d?ch v? tài chính, b?o hi?m.

S? m?nh ho?t ??ng

- Mang l?i s? an toàn, ?n ??nh c?a n?n kinh t? - xã h?i.

- Góp ph?n thúc ??y s? phát tri?n v?ng m?nh c?a th? tr??ng b?o hi?m Vi?t Nam.

- Mang l?i l?i ích cho các c? ?ông và góp ph?n gi?i quy?t công ?n vi?c làm cho ng??i dân.

K?t qu? kinh doanh

       (tính ??n 31/12/2019)

- T?ng doanh thu: 4.593 t? ??ng

- L?i nhu?n tr??c thu?: 220,6 t? ??ng

- L?i nhu?n sau thu?: 181,3 t? ??ng

- T?ng tài s?n: 5.680 t? ??ng

Th? ph?n

       (tính ??n 31/12/2018)

7,65% (??ng th? 4/29 doanh nghi?p B?o hi?m phi nhân th? t?i Vi?t Nam)

 

(Các thông tin trong ph?n này ??u ???c c?p nh?t ngay sau k?t thúc ??i H?i ??ng C? ?ông Th??ng Niên hàng n?m )

 

 

Xổ số An Giang hôm nay- ???c c?p ch?ng nh?n n?ng l?c tài chính m?c B++ (T?t) t? t? ch?c A.M Best.

- T?ng v?n góp ch? s? h?u lên 913,5 t? ??ng.

2016

T?ng v?n góp ch? s? h?u lên 830,5 t? ??ng.

2015

Xổ số An Giang hôm nayB?o Minh k? ni?m 20 n?m thành l?p C?ng ty.

2014

- Tri?n khai ph?n m?m qu?n ly nghi?p v? b?o hi?m (Thu?c d? án BEST).

- ???c Ch? t?ch n??c t?ng th??ng Huan ch??ng Lao ??ng H?ng Nhì nhan d?p K? ni?m 15 n?m thành l?p

2009

Chuy?n niêm y?t c? phi?u BMI vào S? Giao d?ch Ch?ng Khoán TP.HCM.

2008

Xổ số An Giang hôm nayHoàn t?t ??t t?ng v?n ?i?u l? t? 434 t? ??ng lên 755 t? ??ng và thành c?ng trong vi?c m?i g?i nhà ??u t? chi?n l??c n??c ngoài là T?p ?oàn AXA (Pháp).

2007

C? phi?u B?o Minh chính th?c niêm y?t t?i th? tr??ng giao d?ch Ch?ng khoán Hà N?i, M? ch?ng khoán: BMI.

2006

- B?o Minh chính th?c ?i vào ho?t ??ng theo m? hình T?ng C?ng ty C? ph?n

- ???c Ch? t?ch n??c t?ng th??ng Huan ch??ng Lao ??ng H?ng Nhì nhan d?p K? ni?m 10 n?m thành l?p

2004

???c Ch? t?ch n??c t?ng th??ng Huan Ch??ng Lao ??ng H?ng Ba nhan d?p k? ni?m 5 n?m thành l?p.

1999

Xổ số An Giang hôm nayB?o Minh ???c thành l?p ngày 28/11/1994, kh?i ??u cho s? hình thành th? tr??ng b?o hi?m Vi?t Nam.

1994