Dùng B?o Hi?m Xe Máy H?t H?n B? Ph?t Bao Nhiêu?

Theo quy ??nh c?a Lu?t Giao thông ???ng b?, khi tham gia giao thông, ch? xe c? gi?i ph?i mang theo B?o hi?m xe máy b?t bu?c. V?y n?u s? d?ng B?o hi?m xe máy h?t h?n, ch? xe có b? ph?t không

B?o hi?m xe máy b?t bu?c là gì?

B?o hi?m xe máy b?t bu?c là tên g?i khác c?a b?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i, ???c quy ??nh t?i ?i?u 4 Thông t? 22/2016/TT-BTC nh? sau: Ch? xe c? gi?i tham gia giao thông trên lãnh th? n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam ph?i tham gia b?o hi?m b?t bu?c trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i theo quy ??nh t?i Thông t? này và các quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan. ?ây là lo?i b?o hi?m b?t bu?c ??i v?i m?i ng??i tham gia giao thông b?ng xe máy, thu?c lo?i hình b?o hi?m trách nhi?m dân s? ??i v?i bên th? ba (bên b? gây tai n?n). M?c ?ích chính dùng ?? kh?c ph?c h?u qu? tai n?n cho n?n nhân và ??m b?o trách nhi?m c?a ng??i ?i?u khi?n xe máy khi tham gia giao thông.

S? d?ng b?o hi?m xe máy h?t h?n b? ph?t bao nhiêu?

Kho?n 2 ?i?u 58 Lu?t Giao thông ???ng b? 2008 nêu rõ:

Ng??i lái xe khi ?i?u khi?n ph??ng ti?n tham gia giao thông ph?i mang theo nh?ng gi?y t? sau:

- ??ng ký xe;

- Gi?y phép lái xe phù h?p v?i lo?i xe ?i?u khi?n;

- Gi?y ch?ng nh?n b?o hi?m trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i…

Nh? v?y, khi tham gia giao thông, ng??i lái xe máy ph?i mang theo các gi?y t? k? trên, trong ?ó b?t bu?c ph?i có Gi?y ch?ng nh?n b?o hi?m trách nhi?m dân s? (B?o hi?m xe máy b?t bu?c).

Tuy nhiên, b?o hi?m xe máy b?t bu?c mà ng??i lái xe ?em theo ph?i còn hi?u l?c, n?u không s? b? x? ph?t hành chính theo ?i?m a kho?n 2 ?i?u 21 Ngh? ??nh 100/2019/N?-CP:

Ph?t ti?n t? 100.000 ??ng ??n 200.000 ??ng ??i v?i m?t trong các hành vi vi ph?m sau ?ây:

Ng??i ?i?u khi?n xe mô tô, xe g?n máy, các lo?i xe t??ng t? xe mô tô và các lo?i xe t??ng t? xe g?n máy không có ho?c không mang theo Gi?y ch?ng nh?n b?o hi?m trách nhi?m dân s? c?a ch? xe c? gi?i còn hi?u l?c;

Theo ?ó, s? d?ng b?o hi?m xe máy h?t h?n khi tham gia giao thông s? b? ph?t ti?n t? 100.000 - 200.000 ??ng.

Theo luatvietnam.vn

 

Vi?t bình lu?n