BAN CH?P HÀNH, BÍ TH?, PHÓ BÍ TH?

CÁC CHI B? NHI?M K? 2017 - 2020

 

CHI B? 1

STT H? VÀ TÊN CH?C V?  CH?C V? CHÍNH QUY?N
1 ?/c Nguy?n Anh Tu?n Bí th? 

 

2 ?/c ?inh Hoàng Hà Phó Bí th? ??ng ?y

 

3 ?/c Ph?m Th? Kim Anh Chi ?y viên

 

 

CHI B? 2

STT H? VÀ TÊN CH?C V?  CH?C V? CHÍNH QUY?N
1 ?/c Nguy?n Hùng Minh Bí th? 

 

2 ?/c Nguy?n V?n Tân Phó Bí th? ??ng ?y

 

3 ?/c Nguy?n V?n Ph??ng Chi ?y viên

 

 

CHI B? B?O MINH SÀI GÒN

STT H? VÀ TÊN CH?C V?  CH?C V? CHÍNH QUY?N
1 ?/c Ph?m Minh Tuân Bí th? 

 

2 ?/c Tr?nh Xuân Tâm Phó Bí th? ??ng ?y

 

3 ?/c Tôn N? Ph??ng Loan Chi ?y viên

 

 

CHI B? B?O MINH B?N THÀNH

STT H? VÀ TÊN CH?C V?  CH?C V? CHÍNH QUY?N
1 ?/c V? Xuân T??ng  Bí th? 

 

2 ?/c Ph?m Thanh Tùng Phó Bí th? ??ng ?y

 

3 ?/c D??ng H?u Nam Chi ?y viên

 

 

CHI B? B?O MINH CH? L?N

STT H? VÀ TÊN CH?C V?  CH?C V? CHÍNH QUY?N
1 ?/c ?oàn Thanh Th?y Bí th? 

 

2 ?/c Ph?m Th? Tú Phó Bí th? ??ng ?y

 

3 ?/c Tr?n Ti?n D?ng Chi ?y viên

 

STT H? VÀ TÊN CH?C V? ?OÀN CH?C V? CHÍNH QUY?N
1  ?/c Phan Th? Hoàng Trang  Ch? t?ch

Xổ số An Giang hôm nay Phó Giám ??c Ban K? toán Tr? s? chính

2  ?/c Ngô Quang Minh Phó Ch? t?ch 

Xổ số An Giang hôm nay Chuyên viên Marketing

3  ?/c H? H?ng H?nh  Th? qu?

Xổ số An Giang hôm nay Chuyên viên Ban nhân s?

4 ?/c Phan Ng?c Th?ng  ?y viên

Chuyên viên Ban Tài chính k? ho?ch

5 ?/c Võ Th? Dung  ?y viên Chuyên viên Ban K? toán Tr? s? chính