?I?U KI?N ?? TR? THÀNH ??I LÝ C?A B?O MINH

1. Cá nhân ho?t ??ng ph?i có ?? ?i?u ki?n sau:

- Là công dân Vi?t Nam th??ng trú t?i Vi?t Nam

- T? ?? 18 tu?i tr? lên, có n?ng l?c hành vi nhân s? ??y ??

- Có ch?ng ch? ??i lý

2. T? ch?c ho?t ??ng ??i lý ph?i có các ?i?u ki?n sau:

- Là t? ch?c ???c thành l?p và ho?t ??ng h?p pháp

- Nhân viên trong t? ch?c ho?t ??ng ??i lý tr?c ti?p th?c hi?n ho?t ??ng ??i lý b?o hi?m ph?i có ?? ?i?u ki?n nêu t?i m?c 1 trên.

* Nh?ng tr??ng h?p không ???c làm ??i lý cho B?o Minh

- Nhân viên B?o Minh

- Ng??i ?ang b? truy c?u trách nhi?m hình s? ho?c ?ang ch?p hành ph?t tù hay b? tòa án t??c quy?n hành ngh? vi ph?m các t?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t

- Trong vòng 3 n?m k? t? ngày cá nhân, th??ng nhân b? ch?m d?t h?p ??ng ??i lý v?i doanh nghi?p b?o hi?m khác do vi ph?m nghi?m tr?ng quy ??nh c?a pháp lu?t liên quan