B?O HI?M CÁC KHO?N PH?I THU

COFACE, (mã c? phi?u COFA – Euronext Paris), ch? s? x?p h?ng tài chính Fitch AA-; Moody’s  A2, là m?t trong 03 t?p ?oàn b?o hi?m các kho?n ph?i thu (b?o hi?m tín d?ng th??ng m?i) hàng ??u th? gi?i, cung c?p các gi?i pháp qu?n lý r?i ro công n? ph?i thu cho Doanh nghi?p, h?p tác v?i B?o Minh - m?t doanh nghi?p b?o hi?m hàng ??u Vi?t Nam, v?i l?i th? t? s? h? tr? c?a C? ?ông chi?n l??c AXA (Pháp) nh?m cung c?p s?n ph?m B?o hi?m các kho?n ph?i thu t? n?m 2007. Coface/B?o Minh ?ã và ?ang h? tr?, t? v?n cho các doanh nghi?p Vi?t Nam nh?ng gi?i pháp tiên ti?n nh?t ?? có th? b?o v? các kho?n ph?i thu, nâng cao hi?u qu? qu?n lý doanh nghi?p, ??m b?o dòng ti?n và qu?n lý công n? hi?u qu?.

 

Liên h? Coface Vi?t Nam:

Mrs. Võ Th? Ph??ng Anh – Country Manager

Email: anh.vo@coface.com

Mr. H? H?i ??ng – Head of Commercial

Email: hohai.dang@coface.com

?i?n Tho?i: +84 28 62 874 920

Di ??ng: +84 989698017

Liên h? B?o Minh:

Tr?n Nam Thành – Giám ??c Ban B?o hi?m D? Án

Email: tnthanh@baominh.com.vn

Nguy?n Xuân Tr?ng – Phó giám ??c Ban B?o hi?m D? Án

Email: nxtrong@baominh.com.vn

?i?n tho?i:

Di ??ng: +84 902526278