Chào Giá Thanh Ly Xác Xe

Xổ số An Giang hôm nayTô?ng công ty cô? phâ?n Ba?o Minh thông ba?o chào giá th?u xe 72C-054.54 sau tai n?n

1.Thông tin xe:

Biê?n sô? xe: 72C-054.54.

Hiê?u xe: Ford Ranger XLT 2.198 Cm3 (Pickup Cabin kép).

Sa?n xuâ?t n?m: 2014 – Thái Lan

Mã:  P4A; Khung MNCLMFF80FW

2. ?i?a ?iê?m l?u gi?? xe:

City Ford Bà r?a – V?ng Tàu .

?i?a chi?: QL 51; Ph??ng Ph??c Trung, Tp Bà r?a; t?nh BRVT.

3. Giá kh?i ?i?m th?p nh?t: 180.000.000 ? (ch?a VAT)

4. Ký qu?: 20.000.000 ? tr??c 17h ngày 05/12/2020; n?u ng??i có nhu c?u tham gia ? t?nh; s? n?p t?i ??n v? thành viên c?a BM

5. Th?i gian m? th?u ngày: 06/12/2020. Các ??n v? nh?n h? s? th?u giá g?i v? tr??c 17h ngày 05/12/2020.

?ê? nghi? các ??n v? s?a ch?a quan tâm có th? ??n xem xe và báo giá xác ??nh giá tr? xe (báo giá kín).

Nay B?o Minh thông báo ?ê? quy? ca? nhân, tô? ch??c ???c bi?t. M?i chi ti?t th??c m??c xin liên h?:

Công ty B?o Minh Bà ria –V?ng Tàu.

??a ch? : S? 35A ???ng 3 Tháng 2, P. 8, TP. V?ng Tàu, T?nh Bà R?a - V?ng Tàu.

Ng??i liên l?c:

lqdung@ baominh.com.vn ; ?iê?n thoa?i :0908312357 (Anh L??ng V?n D?ng – Tp NV ).

hpnam@ baominh.com.vn ; ?iê?n thoa?i :0905555355 (Anh Hà Ph??c N?m – Giám ??c).

Xem và t?i thông báo: T?i ?ây

 

Vi?t bình lu?n