C?n T?i ?u Hóa Phí B?o Hi?m Cháy N? B?t Bu?c

Trong các v? cháy n? chung c? vài n?m g?n ?ây, nh?ng ch? c?n h? mua b?o hi?m ?ã nh?n ???c kho?n ti?n b?i th??ng không nh?, ngoài kho?n b?i th??ng chung cho chung c?, nh?ng ?ó ch? là các tr??ng h?p hi?m hoi.

Ngh? ??nh 79/2014/NÐ-CP ngày 31/7/2014 và Ngh? ??nh 23/2018/NÐ-CP ngày 23/2/2018 c?a Chính ph? ?ã quy ??nh rõ, nhà chung c? là m?t trong nh?ng c? s? có nguy c? cháy, n? cao, nên ph?i mua b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c.

Ð?i v?i các c?n h?, ng??i mua có th? là ch? s? h?u, ng??i thuê ho?c ng??i ???c ?y quy?n. Còn v?i nh?ng không gian chung nh? trung tâm th??ng m?i, shop house… thì ban qu?n lý tòa nhà s? là ??n v? ??ng ra mua b?o hi?m.

Tuy nhiên, ?? quy ??nh này th?c s? phát huy hi?u qu? trong th?c t?, ??c bi?t là v?i các ch? c?n h? chung c?, có l? s? c?n nhi?u gi?i pháp và th?i gian h?n.

Ghi nh?n t?i m?t s? chung c? ? Hà N?i và TP.HCM, tr? m?t s? chung c? mà ch? ??u t? ?ã có ràng bu?c rõ ràng trách nhi?m mua b?o hi?m c?a ch? c?n h? chung c? trong h?p ??ng mua bán, t? l? các ch? c?n h? mua b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c là r?t h?n ch?.

Nguyên nhân ch? y?u n?m ? ý th?c c?a ng??i dân ??i v?i vi?c mua b?o hi?m v?n còn th?p.

M?c dù ?ã có nhi?u v? cháy n? chung c? di?n ra trong nh?ng n?m g?n ?ây, tuy nhiên, v?i r?t nhi?u ng??i dân, t? l? r?i ro ?ó v?n ch?a ?? thôi thúc h? mua b?o hi?m.

Bên c?nh ?ó, khác v?i các doanh nghi?p, t? ch?c, vi?c ki?m tra s? tuân th? c?a m?i ch? c?n h? chung c? ??i v?i vi?c mua b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c là vô cùng khó kh?n.

M?t nguyên nhân ph? bi?n khác là ng??i dân ch?a th?c s? hi?u rõ l?i ích c?a b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c.

Khi mua b?o hi?m, ch? c?n h? chung c? s? ???c b?i th??ng khi có r?i ro x?y ra v?i c?n h? theo h?p ??ng ?ã ký k?t v?i doanh nghi?p b?o hi?m.

Ngoài ra, theo Ngh? ??nh 23/2018/NÐ-CP, t?ng s? phí b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c th?c t? thu ???c c?a các h?p ??ng b?o hi?m g?c trong n?m tài chính tr??c li?n k? s? ???c doanh nghi?p b?o hi?m trích n?p 1% vào ngân sách nhà n??c ?? ph?c v? cho các ho?t ??ng phòng cháy, ch?a cháy nh? h? tr? trang b? ph??ng ti?n, thi?t b? phòng cháy, ch?a cháy cho l?c l??ng c?nh sát phòng cháy, ch?a cháy; h? tr? tuyên truy?n, ph? bi?n pháp lu?t, ki?n th?c phòng cháy, ch?a cháy và b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c; h? tr? l?c l??ng c?nh sát phòng cháy, ch?a cháy trong nhi?u ho?t ??ng khác…

Bên c?nh ?ó, không ít ý ki?n cho r?ng, t? l? phí c?a b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c còn t??ng ??i cao so v?i các s?n ph?m b?o hi?m t? nguy?n nhà c?a các doanh nghi?p b?o hi?m (v?i m?c quy?n l?i t??ng ???ng).

Th?i gian qua, m?t s? doanh nghi?p b?o hi?m ?ã ?i?u ch?nh gi?m m?c phí này, nh?ng ??ng th?i thu h?p quy?n l?i b?o hi?m.

Chính vì th?, c? quan qu?n lý nhà n??c nên nghiên c?u, xem xét ?? t?i ?u hóa phí b?o hi?m, ho?c cho phép các t? ch?c, cá nhân mua các s?n ph?m b?o hi?m t? nguy?n v?i m?c quy?n l?i t??ng ???ng.

Th?c t?, tr??c khi có quy ??nh mua b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c, ?ã có nh?ng ý ki?n liên quan ??n mua b?o hi?m cháy, n? v?i t?ng ??i t??ng c? th?.

Ch?ng h?n, nên b? quy ??nh b?t bu?c mua b?o hi?m cháy, n? ??i v?i m?i tài s?n, mà ch? nên b?t bu?c ??i v?i các tài s?n c?a Nhà n??c ?? không ph?i dùng ngân sách nhà n??c khôi ph?c, bù ??p khi r?i ro x?y ra, còn tài s?n c?a cá nhân thì ph?i t? ch?u trách nhi?m.

T??ng t?, tài s?n c?a doanh nghi?p ???c g?n li?n v?i trách nhi?m c?a ng??i ???c giao qu?n lý, s? d?ng, khai thác tài s?n ?ó…, nên c?n b?t bu?c mua b?o hi?m trách nhi?m dân s? v?i các ho?t ??ng kinh doanh.

Theo các doanh nghi?p b?o hi?m, quan tr?ng nh?t v?n là khâu tuyên truy?n ?? c? ng??i dân và doanh nghi?p hi?u rõ các quy?n l?i c?a nh?ng lo?i hình s?n ph?m, c?ng nh? ý th?c phòng ng?a r?i ro cháy, n?.

B?i l?, m?c ?ích c?a b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c là ?? phòng r?i ro cho tài s?n ng??i khác, ch? không ch? tài s?n c?a doanh nghi?p.

“Quy ??nh b?t bu?c ch? nh?m ??m b?o quy?n l?i chung cho các bên, nhi?u s?n ph?m b?o hi?m dù quy ??nh b?t bu?c ph?i mua, nh?ng th?c t? vi?c tham gia v?n còn h?n ch? vì khó giám sát. Tuy nhiên, v?n có nh?ng h? dân hay doanh nghi?p mua b?o hi?m vì hi?u rõ quy?n l?i và ý th?c phòng ng?a r?i ro cao, ch? không ph?i mua ?? ??i phó”, ??i di?n m?t doanh nghi?p b?o hi?m nhìn nh?n.

Theo (?TCK)

Vi?t bình lu?n