Danh sách b?nh vi?n liên k?t v?i B?o Minh: Xem và t?i t?i ?ây (c?p nh?t ??n ngày 31/10/2020)

QUY TRÌNH B?O LÃNH VI?N PHÍ

1. L?u ??: 

2. L?u ý

Th?i gian BLVP:

- T? th? 2 ??n th? 6 (Sáng t?: 8h ??n 12h; Chi?u t?: 13h ??n 17h)

- Tr??ng h?p  BLVP ngoài gi?, vui lòng liên h? tr??c trong gi? làm vi?c v?i B?o Minh

Thông tin liên h? B? ph?n BLVP:

a) Ch? h?p ??ng ? Khu v?c mi?n B?c (t? Qu?ng Tr? tr? ra): thông tin g?i v?

B? ph?n b?i th??ng t?i Hà N?i

??a ch?: T?ng 3, S? 10 Phan Huy Chú, Hà N?i

?i?n tho?i: 024.39330168 / 024.39334210 – Hotline: 0936 100 950

b) Ch? h?p ??ng ? Khu v?c mi?n Nam (t? Hu? tr? vào): thông tin g?i v?

B? ph?n b?i th??ng (S?c kh?e & Con ng??i) t?i H? Chí Minh

??a ch?: L?u 5, S? 26 Tôn Th?t ??m, Ph??ng Nguy?n Thái Bình, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.3834 9406 / Fax: 028.3927 4500 – Hotline: 0962 585842

Ghi chú:

- Danh sách BLVP có th? thay ??i trong th?i gian hi?u l?c h?p ??ng

- Khách hàng c?n xu?t trình Th? BLVP và CMND khi yêu c?u BLVP