B?o Minh ?ng H? 1 T? ??ng Cho Qu? Phòng Ch?ng D?ch Covid-19

H??ng ?ng l?i kêu g?i và chung s?c trong công tác phòng ch?ng d?ch Covid-19 c?a ?oàn Ch? t?ch U? ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam (MTTQVN) và Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuân Phúc. Vào sáng ngày 31/03/2020 t?i tr? s? U? ban Trung ??ng MTTQVN, ông Lê Song Lai - Ch? t?ch H?QT T?ng công ty C? ph?n B?o Minh ?ã thay m?t toàn th? lãnh ??o, nhân viên trao cho ông H?u A L?nh - U? viên Trung ??ng ??ng, Bí th? ??ng u?, Phó Ch? t?ch - T?ng Th? ký U? ban Trung ??ng MTTQVN s? ti?n 1 t? ??ng ?? ?ng h? qu? phòng ch?ng d?ch b?nh Covid-19.

T?ng công ty C? ph?n B?o Minh ?ng h? 1 t? ??ng cho qu? phòng ch?ng d?ch Covid-19

???c bi?t, các ngu?n l?c ?ng h? t? ng??i dân và doanh nghi?p s? ???c ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam ?i?u chuy?n cho ngành y t?, l?c l??ng v? trang ?? mua s?m trang thi?t b?, chi phí cho công tác phòng ch?ng d?ch. 

"S? an toàn, h?nh phúc và thành ??t c?a khách hàng và xã h?i và là m?c tiêu ho?t ??ng c?a chúng tôi", song song v?i vi?c xây d?ng th??ng hi?u và ho?t ??ng phát tri?n kinh doanh, B?o Minh c?ng duy trì các ho?t ??ng xã h?i, c?ng ??ng b?ng các ch??ng trình có ý ngh?a h??ng v? c?i ngu?n, ??t n??c. V?i s? ti?n ?ng h? B?o Minh mong mu?n ???c san s? trách nhi?m, ?óng góp v?i Chính ph? trong công tác phòng ch?ng d?ch, ??ng th?i B?o Minh xin ???c g?i l?i cám ?n và tri ân ??n ??i ng? y bác s?, chi?n s?, tình nguy?n viên ?ang ngày ?êm "chi?n ??u n?i ti?n tuy?n". V?i s? chung tay ti?p s?c c?a các cá nhân, doanh nghi?p và toàn xã h?i B?o Minh tin ch?c r?ng Vi?t Nam chúng ta s? s?m v??t qua ??i d?ch Covid-19 th?ng l?i, thành công.

BMI news

Vi?t bình lu?n