B?o Minh Th?ng Báo Th?u giá S?a Ch?a Xe 69A-057.31

THÔNG BÁO

(V/v: thâ?u gia? s??a ch??a xe 69A-057.31)

Kính g?i: Ca?c ca? nhân, tô? ch??c.

Tô?ng công ty cô? phâ?n Ba?o Minh thông ba?o thâ?u gia? s??a ch??a xe bi? tai na?n nh? sau:

1. Thông tin xe

Biê?n sô? xe: 69A-057.31.

Hiê?u xe: TOYOTA WIGO.

Sa?n xuâ?t n?m: 2018.

Th??i ?iê?m tai na?n: nga?y 17/12/2019.

2. ?i?a ?iê?m l?u gi?? xe

Công Ty Ngo?c Anh Ca? Mau

?i?a chi?: 111 Ly? Th???ng Kiê?t, Ph???ng 6, TP. Ca? Mau.

?ê? nghi? ca?c ??n vi? s??a ch??a quan tâm co? thê? ?ê?n xem xe va? ba?o gia? s??a ch??a (ba?o gia? ki?n).

Nay B?o Minh thông báo ?ê? quy? ca? nhân, tô? ch??c ???c bi?t. M?i chi ti?t th??c m??c xin liên h?:

Công ty B?o Minh Ca? Mau.

??a ch?: Sô? 146 Nguyê?n Tâ?t Tha?nh, P.8,TP.Ca? Mau. Email: tbnhi@baominh.com.vn.

?iê?n thoa?i: 0917.816.969 (Anh Trâ?n Bi?nh Nhi ).

Th??i ha?n ba?o gia?: châ?m nhâ?t ?ê?n nga?y 31/12/2019.

Vi?t bình lu?n