B?o Minh Th?ng Báo M?i Chào Giá Cung C?p Và L?p ??t K? ?a N?ng Ch?a Tài Li?u

THÔNG BÁO M?I CHÀO GIÁ

Kính g?i: Các quý Công ty

1.T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh chu?n b? t? ch?c ??u th?u chào giá c?nh tranh:

- Gói th?u : Cung c?p và l?p ??t k? ?a n?ng ch?a tài li?u, c? th? nh? sau..

- S? l??ng: 92 k?

- Tình tr?ng s?n ph?m: Hàng m?i 100%

- T?i tr?ng: 80 - 100 kg/t?ng

- S?n t?nh ?i?n b?o v? k? ch?ng các tác nhân môi tr??ng

- Kích th??c: Dài 1m2, cao 2m, r?ng 0.5m, v?i 5 t?ng mâm. 

- Màu s?c: Xám ghi.NTPHU

- Kích th??c s?t V: 4 cm × 6 cm × 2 ly.

- Kích th??c mâm: 0.5m×1.2m, dày 0.8 ly có 1 sóng t?ng c??ng.

- ??a ?i?m : ?p 3, xã Ph??c V?nh An, huy?n C? Chi, TP.HCM

- Th?i gian cung c?p và l?p ??t d? ki?n : 15 ngày

- Ngu?n v?n : V?n ?óng góp c?a các c? ?ông (v?n ch? s? h?u) c?a T?ng Công ty C? ph?n B?o Minh.

- Th?i gian chào giá: 07 ngày.

2. T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh m?i các Nhà th?u có ?? ?i?u ki?n và n?ng l?c tham d? chào giá c?nh tranh gói th?u :

3. Nhà th?u có th? tìm hi?u các thông tin, ??ng ký tham d? chào giá c?nh tranh và s? ???c phát mi?n phí m?t b? h? s? m?i chào giá hoàn ch?nh t?i T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh, vào ngày 24/12/2019 theo ??a ch? : S? 26 Tôn Th?t ??m, Qu?n 1, Thành Ph? H? Chí Minh.

4. H? s? d? th?u, h? s? n?ng l?c và các h? s? khác th? hi?n ?u th? c?a Nhà th?u ??i v?i gói th?u này ph?i ???c chuy?n ??n T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh theo ??a ch? : S? 26 Tôn Th?t ??m, Qu?n 1, Thành Ph? H? Chí Minh tr??c 14 gi? 00 phút, ngày 02/01/2020.

5. H? s? d? th?u s? ???c m? và xem xét t?i T?ng Công Ty C? Ph?n B?o Minh ??a ch? : S? 26 Tôn Th?t ??m, Qu?n 1, Thành Ph? H? Chí Minh.

Xem và t?i thông báo: T?i ?ây

Trân tr?ng.

Vi?t bình lu?n