B??c 1

Ti?p nh?n yêu c?u x? ly b?i th??ng

Khi x?y ra thi?t h?i v? ng??i hay xe, Khách hàng có th? liên l?c tr?c ti?p v?i B?o Minh thông qua T?ng ?ài ch?m sóc khách hàng: 1800.58.88.12 (mi?n phí cu?c g?i) 

B??c 2

Ti?p nh?n và x? ly c?a B?o Minh

Khi ti?p nh?n yêu c?u x? lý b?i th??ng nêu trên c?a Quý khách, cán b? ti?p nh?n yêu c?u s?:

 • Ghi nh?n m?t s? thông tin c? b?n c?a quý khách.
 • Chuy?n ti?p thông tin c?a Quý khách ??n b? ph?n x? lý b?i th??ng.
 • Ngoài ra, cán b? ti?p nh?n c?ng s? cung c?p cho Quý khách thông tin ??u m?i x? lý b?i th??ng t?i ??n v? ?? Quý khách liên h? tr?c ti?p.

Trong m?i tr??ng h?p, vi?c x? lý b?i th??ng c?a Quý khách s? ???c B?o Minh giao nhi?m v? cho m?t Cán b? Giám ??nh B?i th??ng c? th? tr?c ti?p x? lý.

 1. Giám ??nh t?n th?t

Ngay khi nh?n ???c thông báo t?n th?t, Cán b? Giám ??nh B?i th??ng s? ??n hi?n tr??ng tai n?n/s? c? ?? n?m b?t thông tin và ?i?u tra tai n?n t?i hi?n tr??ng, tr? m?t s? tr??ng h?p:

 • Do ?i?u ki?n khách quan không th? t?i hi?n tr??ng ?? giám ??nh;
 • T?n th?t ??n gi?n d? xác ??nh nguyên nhân và m?c ?? thi?t h?i;
 • V? tai n?n ?ã ???c C?nh sát giao thông gi?i quy?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

? b??c này, Cán b? Giám ??nh b?i th??ng c?a B?o Minh s? h??ng d?n Quý khách ph?i h?p thu th?p và hoàn thi?n h? s? Giám ??nh t?n th?t.

 1. L?a ch?n ph??ng án và kh?c ph?c t?n th?t

Trong tr??ng h?p thi?t h?i v? tài s?n, các ph??ng án kh?c ph?c h?u qu? thi?t h?i có th? áp d?ng g?m: Ti?n hành s?a ch?a (v?i các t?n th?t có th? s?a ch?a), B?i th??ng b?ng ti?n trên c? s? giá tr? thi?t h?i th?c t?, và b?i th??ng toàn b?.

S?a ch?a:

 • ??i v?i nh?ng tr??ng h?p s?a ch?a ??n gi?n, sau khi giám ??nh Quý khách có th? mang xe ?i s?a, tuy nhiên tr??c khi s?a ch?a Quý khách v?n ph?i cung c?p tr??c báo giá ?? th?ng nh?t chi phí và ph??ng án s?a ch?a v?i B?o Minh.
 • ??i v?i t?n th?t có nhi?u y?u t? ph?c t?p, các bên khó th?ng nh?t ???c giá c? s?a ch?a ho?c t?n th?t có giá tr? l?n: B?o Minh s? ti?n hành ??u th?u s?a ch?a, giám ??nh thi?t h?i b? sung (n?u có).

Tr??ng h?p xe c?n s?a ch?a, Cán b? Giám ??nh B?i th??ng s? h??ng d?n Quý khách l?a ch?n ??n v? s?a ch?a.

Xem các s?n ph?m b?o hi?m xe c? gi?i B?o Minh:

A- B?O HI?M B?T BU?C TNDS DÀNH CHO XE Ô TÔ, XE MÁY

 1. B?o hi?m b?t bu?c TNDS c?a ch? xe c? gi?i

B - B?O HI?M XE Ô TÔ

 1. B?o hi?m tai n?n lái, ph? xe và ng??i ng?i trên xe
 2. B?o hi?m thi?t h?i v?t ch?t xe
 3. B?o hi?m TNDS c?a ch? xe ??i v?i hàng hoá v?n chuy?n trên xe

C - B?O HI?M XE MÔ TÔ - XE MÁY   

 1. B?o hi?m tai n?n ng??i ng?i trên xe
 2. B?o hi?m thi?t h?i v?t ch?t xe