B??c 1

Th? t?c yêu c?u b?i th??ng

Khi Ng??i ???c b?o hi?m nh?n bi?t có s? c? làm phát sinh t?n th?t ho?c có kh? n?ng làm phát sinh t?n th?t thu?c trách nhi?m c?a h?p ??ng b?o hi?m này, Ng??i ???c b?o hi?m ph?i:

(a) Ngay l?p t?c:

- Th?c hi?n t?t c? các bi?n pháp c?n thi?t ?? gi?m thi?u t?n th?t và thu h?i các tài s?n b? m?t mát,

- Thông báo b?ng v?n b?n cho B?o Minh và, (M?u thông báo t?n th?t)

- Thông báo cho công an trong tr??ng h?p t?n th?t x?y ra do tr?m c?p ho?c cho là ?ã x?y ra tr?m c?p ho?c các hành ??ng ác ý;

(b) Trong vòng 30 ngày, ho?c lâu h?n tùy theo s? ??ng ý b?ng v?n b?n c?a B?o Minh, cung c?p cho B?o Minh các gi?y t? nh? sau:

- Khi?u n?i ?òi b?i th??ng tài s?n b? t?n th?t ho?c t?n h?i, v?i càng nhi?u chi ti?t càng t?t, nêu rõ t?t c? các h?ng m?c tài s?n b? t?n th?t ho?c t?n h?i và s? ti?n t?n th?t, t?n h?i t??ng ?ng, c?n c? vào giá tr? c?a tài s?n t?i th?i ?i?m x?y ra t?n th?t ho?c t?n h?i.

- Thông tin chi ti?t v? các h?p ??ng b?o hi?m khác, n?u có.

Vào b?t k? lúc nào, Ng??i ???c b?o hi?m, b?ng chi phí c?a mình, ph?i thu th?p và cung c?p cho B?o Minh t?t c? các thông tin chi ti?t có liên quan, các s? sách kinh doanh, k? ho?ch  kinh doanh, các hóa ??n biên lai, ch?ng t?, tài li?u, b?ng ch?ng liên quan ??n t?n th?t và nguyên nhân gây ra t?n th?t, hoàn c?nh c? th? c?a t?n th?t, ho?c v?n ?? liên quan ??n trách nhi?m ho?c s? ti?n b?i th??ng mà B?o Minh có th? yêu c?u m?t cách h?p lý, cùng v?i m?t b?n cam k??t ho?c v?n b?n d??i hình th?c pháp lý khác xác nh?n tính trung th?c c?a khi?u  n?i và c?a b?t k? v?n ?? nào có liên quan ??n khi?u n?i.

T?ng ?ài ch?m sóc khách hàng: 1800-588812 (mi?n phí c??c g?i)

Xem các s?n ph?m b?o hi?m thu?c nghi?p v? B?o hi?m tài s?n

 1. B?o hi?m cháy n?, b?t bu?c
 2. B?o hi?m ho? ho?n và các r?i ro ??c bi?t
 3. B?o hi?m gián ?o?n kinh doanh sau b?o hi?m ho? ho?n và các r?i ro ??c bi?t
 4. B?o hi?m m?i r?i ro cho tài s?n
 5. B?o hi?m gián ?o?n kinh doanh sau b?o hi?m m?i r?i ro cho tài s?n
 6. B?o hi?m tr?m c??p
 7. B?o hi?m ti?n
 8. B?o hi?m lòng trung thành
 9. B?o hi?m b?ng hi?u ?èn qu?ng cáo
 10. B?o hi?m m?i r?i ro v?n phòng
 11. B?o hi?m m?i r?i ro nhà ?
 12. B?o hi?m ho? ho?n nhà t? nhân
 13. B?o hi?m m?i r?i ro xây d?ng
 14. B?o hi?m m?i r?i ro l?p ??t
 15. B?o hi?m ?? v? máy móc
 16. B?o hi?m máy móc thi?t b? c?a ch? th?u
 17. B?o hi?m thi?t b? ?i?n t?
 18. B?o hi?m n?i h?i
 19. B?o hi?m m?i r?i ro máy móc, thi?t b? cho thuê
 20. B?o hi?m gián ?o?n kinh doanh do h? h?ng máy móc
 21. B?o hi?m h? h?ng hàng hoá trong kho l?nh
 22. B?o hi?m công trình k? thu?t dân d?ng hoàn thành
 23. B?o hi?m trách nhi?m công c?ng
 24. B?o hi?m trách nhi?m s?n ph?m
 25. B?o hi?m trách nhi?m công c?ng và trách nhi?m s?n ph?m di?n r?ng
 26. B?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p ki?n trúc s? & k? s?
 27. B?o hi?m nhà t? nhân tr?n gói
 28. B?o hi?m v?n phòng tr?n gói
 29. B?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p ngh? nghi?p bác s? 
 30. B?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p lu?t s?/công ch?ng