B?o hi?m n?ng nghi?p

B?o hi?m cay lúa do thiên tai

B?o hi?m cay lúa do thiên tai

S?n ph?m này ???c thi?t k? nh?m h? tr? cho Ng??i s?n xu?t n?ng nghi?p ch? ??ng kh?c ph?c thi?t h?i do h?u qu? c?a thiên tai gay ra, góp ph?n ??m b?o ?n ??nh, an sinh x? h?i n?ng th?n, thúc ??y s?n xu?t n?ng nghi?p.
B?o hi?m v?t nu?i

B?o hi?m v?t nu?i

S?n ph?m b?o hi?m v?t nu?i ???c thi?t k? nh?m h? tr? cho Ng??i ch?n nu?i gia súc/gia c?m ch? ??ng kh?c ph?c và bù ??p thi?t h?i tài chính do h?u qu? c?a thiên tai, d?ch bênh gay ra
B?o hi?m cay tr?ng

B?o hi?m cay tr?ng

B?o hi?m lúa theo ch? s? n?ng su?t là s?n ph?m b?o hi?m thu?c nhóm nghi?p v? b?o hi?m n?ng nghi?p ???c tri?n khai theo quy?t ??nh 315/Q?-TTg ngày 01/03/2011 c?a Th? t??ng Chính ph?
B?o hi?m th?y s?n

B?o hi?m th?y s?n

S?n ph?m b?o hi?m th?y s?n ???c thi?t k? nh?m h? tr? cho Ng??i nu?i tr?ng th?y s?n ch? ??ng kh?c ph?c và bù ??p thi?t h?i tài chính do h?u qu? c?a thiên tai, d?ch b?nh gay ra,